]]>
close

Szukaj w:

KARTA OGÓLNA USŁUGI

Przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Ogólny opis

Przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Opis skrócony

 1. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka otrzymuje się wyłącznie wraz z zasiłkiem rodzinnym. Nie stanowi on świadczenia samoistnego. Wymagane dokumenty dla ustalenia prawa do danego dodatku stanowią jedynie uzupełnienie kompletu dokumentów, które należy złożyć ubiegając się o zasiłek rodzinny.
 2. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
  • drugi z rodziców dziecka nie żyje;
  • ojciec dziecka jest nieznany;
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
 3. Dodatek przysługuje również pełnoletniej osobie do ukończenia 24 roku życia, uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.
 4. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci.
 5. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka do wniosku o zasiłek rodzinny dodatkowo dołącza:
 • kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub;
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany lub;
 • lub kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację;
 • odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców.

Odbiorca usługi

Obywatel

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Dodatkowe informacje

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Opłata

Wniosek jest wolny od opłat.

Informacje dodatkowe

W przypadku gdy w stosunku do osoby deklarującej samotne wychowanie dziecka, ubiegającej się o świadczenie rodzinne, wystąpią wątpliwości dotyczące samotnego wychowywania dziecka, Urząd może przeprowadzić wywiad, którego celem jest wyjaśnienie sytuacji rodziny.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r., poz. 1238)

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Polityka społeczna

Kategorie życiowe

 1. Dziecko
 2. Zasiłek
 3. Pomoc socjalna

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

visitstats.counter 1403208