]]>
close

Szukaj w:

KARTA OGÓLNA USŁUGI

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Ogólny opis

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Opis skrócony

Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się. Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej dotyczy zatem osoby, która uchybiła powyższemu obowiązkowi i faktycznie nie przebywa w miejscu zameldowania i dobrowolnie je opuściła. Wszczęcie postępowania o wymeldowanie następuje na wniosek lub z urzędu.

Wymagane dokumenty

 1. Pisemny wniosek.
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 3. Do wglądu: tytuł prawnego do lokalu, z którego wymeldowanie ma nastąpić.
 4. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi

 • Obywatel

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).

W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Dodatkowe informacje

Tryb odwoławczy

Brak

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy:
 • ulepszenia organizacji,
 • wzmacnianie praworządności,
 • usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom,
 • ochrony własności społecznej,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Opłata

 • Opłata skarbowa w kwocie 10 zł za wydanie decyzji.
 • Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Informacje dodatkowe

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dn. 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r.w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. z 2015 r., poz. 1984)

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Sprawy obywatelskie - Meldunki

Kategorie życiowe

 1. Meldunki

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

Liczba wyświetleń: 429455