]]>
close

Szukaj w:

KARTA OGÓLNA USŁUGI

Zawieszenie wykonywania działalności krajowego przewozu rzeczy

Ogólny opis

Zawieszenie wykonywania działalności krajowego przewozu rzeczy

Opis skrócony

 1. Przewoźnik drogowy może zawiesić, w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 2. Zgłoszenia zawieszenia należy dokonać nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zawieszono wykonywanie transportu.

Wymagane dokumenty

 1. Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego.
 2. Wypisy z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego w całości.
 3. Wypisy z licencji odpowiadające liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów drogowych (w przypadku częściowego zawieszenia wykonywania transportu drogowego).

Odbiorca usługi

 • Obywatel,
 • Przedsiębiorca

Termin załatwienia sprawy

Nie dotyczy

Dodatkowe informacje

Tryb odwoławczy

Brak

Skargi i wnioski

"Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy:
 • ulepszenia organizacji,
 • wzmacnianie praworządności,
 • usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom,
 • ochrony własności społecznej,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca."

Opłata

Informacja o zawieszeniu działalności krajowego przewozu rzeczy jest wolna od opłat.

Informacje dodatkowe

W przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego na okres przekraczający 3 miesiące, organ który udzielił licencji dokonuje zwrotu części opłaty wniesionej za wydanie licencji i wypisów z licencji.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 713 z późn. zm.)

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Działalność gospodarcza - Transport drogowy
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Działalność gospodarcza - Transport drogowy

Kategorie życiowe

 1. Transport drogowy
 2. Działalność gospodarcza
 3. Firma
 4. Usługi
 5. Komunikacja

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 549636