]]>
close

Szukaj w:

KARTA OGÓLNA USŁUGI

Użyczenie nieruchomości gminnych (powiatowych)

Ogólny opis

Użyczenie nieruchomości gminnych (powiatowych)

Opis skrócony

Użyczenie polega na nieodpłatnym udostępnieniu nieruchomości należącej do gminy lub powiatu.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o zawarcie umowy użyczenia nieruchomości gminnej (powiatowej).
 2. Mapka geodezyjna z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem o zawarcie umowy użyczenia.
 3. Aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości.
 4. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

Termin załatwienia sprawy

Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym. Terminy wynikające z kpa nie mają zastosowania.

Dodatkowe informacje

Tryb odwoławczy

Brak

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Opłata

 • Wniosek o użyczenie nieruchomości gminnej (powiatowej) jest wolny od opłat.
 • Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Informacje dodatkowe

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145)

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Gospodarka nieruchomościami - Użyczenie nieruchomości gminnych (powiatowych)
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Gospodarka nieruchomościami - Użyczenie nieruchomości gminnych (powiatowych)
 3. Usługi dla instytucji, urzędów - Gospodarka nieruchomościami - Użyczenie nieruchomości gminnych (powiatowych)

Kategorie życiowe

 1. Umowa
 2. Nieruchomość
 3. Grunt
 4. Inwestycja

Zrealizuj usługę przez Internet

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

visitstats.counter 1706571