]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Radomiu

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Radomiu

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb

Ogólny opis

Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb

Opis skrócony

 1. Rejestrację sprzętu prowadzi starosta a miastach na prawach powiatu - prezydent miasta.
 2. Rejestr sprzętu pływającego prowadzi się odrębnie dla sprzętu:
  • posiadanego przez uprawnionego do rybactwa;
  • służącego do amatorskiego połowu ryb.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wpis do rejestru sprzętu pływającego do połowu ryb.
 2. Dokument stwierdzający tożsamość - do wglądu.
 3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca

Termin załatwienia sprawy

Wpis do rejestru dokonywany jest niezwłocznie od złożenia kompletnego wniosku.
W przypadku, gdy wraz z wnioskiem o rejestrację został złożony wniosek o wydanie zaświadczenia wydawane jest ono w terminie do 7 dni od dokonania rejestracji.

Informacja

Prowadzący:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Referat Oddziaływań Środowiskowych, Gospodarki Wodnej i Ściekowej, pok. 301, tel. (48) 3620249

Dodatkowe informacje

Opłata

Wniosek o wpis do rejestru jest wolny od opłat.
 • 17 zł wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru sprzętu pływającego do połowu ryb.
 • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Tryb odwoławczy

Brak

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Informacje dodatkowe

 1. Niewykonanie obowiązku rejestracji sprzętu do pływania podlega karze grzywny oraz może rodzić dodatkowe kary określone w ustawie o rybactwie śródlądowym.
 2. Wraz z wnioskiem o rejestrację można złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o rejestracji.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 652 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1458 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) informuję:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia
z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30.
2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl.
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6.    Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
7.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8.    Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym ustawodawstwem:
- art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
(t.j. Dz. U. 2015 poz. 652 ze zm.),
- § 17, § 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 2  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunku chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U.2001 Nr 138 poz. 1559 ze zm.),
- art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2128 ze zm.),
- ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1827
ze zm.)
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz.U. 2017 poz. 1257 ze zm.).

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu rybactwa śródlądowego
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu rybactwa śródlądowego

Kategorie życiowe

 1. Środowisko
 2. Woda
 3. Rekreacja
 4. Działalność gospodarcza

Słowa kluczowe

rejestracja, sprzęt pływający, połów ryb

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30, pok.19
ul. Jana Kilińskiego 30
26-600 Radom

Uwagi

Wpłata na konto: Urząd Miejski, Wydział Budżetu i Podatków, Bank PEKAO S.A. II O/Radom nr 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

Zrealizuj usługę przez Internet

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

visitstats.counter 978339