]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Garbatka-Letnisko

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Garbatka-Letnisko

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Ogólny opis

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Opis skrócony

 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
 2. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

Termin załatwienia sprawy

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
W sprawach skomplikowanych termin ten może być wydłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

 • Informacja publiczna udostępniana jest bezpłatnie.
 • W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Informacje o płatnościach

Tytuł wpłaty:
Udostępnienie Informacji Publicznej
Opis kwoty:
1.wykonanie kserokopii 1 strony formatu A4 – 0,30 zł brutto, 2.wykonanie kserokopii 1 strony formatu A3 – 0,60 zł brutto, 3.wykonanie wydruku 1 strony formatu A4 – 0,30 zł brutto, 4.przeniesienie informacji na płytę CD wraz z nośnikiem, będącą własnością Urzędu – 2,00 zł brutto

Tryb odwoławczy

W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji odwołanie składa się do właściwego terytorialnie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Udostępnianie informacji publicznej
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Udostępnianie informacji publicznej
 3. Usługi dla instytucji, urzędów - Udostępnianie informacji publicznej

Kategorie życiowe

 1. Informacja publiczna

Słowa kluczowe

udostępnienie, informacja publiczna

Miejsce składania dokumentów

Urząd Gminy Garbatka-Letnisko
ul. Skrzyńskich 1
26-930 Garbatka-Letnisko
mail:urząd@garbatkaletnisko.pl

Uwagi

Informacja publiczna udostępniana jest bezpłatnie.
Urząd zastrzega sobie prawo pobierania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie  z art. 15 ustawy o  dostępie do informacji publicznej:
 1. wykonanie kserokopii 1 strony formatu A4  – 0,30 zł brutto,
 2. wykonanie kserokopii 1 strony formatu A3  – 0,60 zł brutto,
 3. wykonanie wydruku 1 strony formatu A4  – 0,30 zł brutto,
 4. przeniesienie informacji na płytę CD wraz z noś nikiem, będącą własnością Urzędu  – 2,00 zł brutto

Zrealizuj usługę przez Internet

visitstats.counter 1800205