]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Siedlce

Urząd Gminy Siedlce

ul. Asłanowicza 10
08-110 Siedlce

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w obwodzie dostosowanym do osób niepełnosprawnych

Dopisanie do spisu wyborców.

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Podział nieruchomości zgodnie z planem miejscowym lub przepisami odrębnymi lub z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

Rozpatrywanie wniosków obywateli

Rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu

USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKU (ADRESU)

Wniosek o dzierżawę gruntu

Wniosek o podział nieruchomości rolnej lub wykorzystywanej na cele rolne lub leśne

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o wpis do CEIDG

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy

Wydanie dowodu osobistego w razie jego utraty

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Wymiana dowodu osobistego

Wyrażenie zgody na wycięcie drzew lub krzewów

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

WYKREŚLENIE WPISU Z CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZMIANA WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Liczba wyświetleń: 3750027