]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

ul. 17 Stycznia 7
06-400 Ciechanów
telefon: Infolinia ogólna: 729 055 900 Biuro Obsługi Mieszkańca: 729 055 955

Zrealizuj usługę przez Internet:

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Koordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy

Oddanie jednostce organizacyjnej nieruchomości w trwały zarząd

Odstępstwo od warunków technicznych

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu

Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej

REZYGNACJA Z UMOWY DZIERŻAWY GRUNTU

Rozpatrywanie skarg obywateli

Rozpatrywanie wniosków obywateli

Sprzedaż lokali użytkowych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NA RZECZ JEJ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

Udzielanie informacji o środowisku

Wniosek o dzierżawę gruntu

Wniosek o nadanie uprawnień diagnosty

Wniosek o odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Wniosek o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Wpis do rejestru w związku z zamiarem wykonywania transportu odpadów

Wydanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wydanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny

Wydanie decyzji w sprawie rozłożenia na raty opłaty lub przesunięcia terminu płatności opłaty za usunięcie drzew lub krzewów

Wydanie decyzji zatwierdzającej statut spółki wodnej

Wydanie decyzji zatwierdzającej statut spółki wodnej

Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej: hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geologicznej złoża kopaliny

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji

Zawiadomienie o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia

Zawiadomienie o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

Zezwolenie na wykreślenie wpisu hipoteki z księgi wieczystej

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia

Zgłoszenie zamiaru wykonania budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

Zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania całości lub części obiektu budowlanego

Zmiana terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości na rzecz byłych właścicieli lub ich spadkobierców

Liczba wyświetleń: 419595