]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Miastków Kościelny

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Zrealizuj usługę przez Internet:

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Koordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Najem komunalnego lokalu użytkowego

Najem lokalu mieszkalnego

Najem lokalu mieszkalnego związanego ze stosunkiem pracy (lokale oświatowe)

Najem lokalu socjalnego

Najem lokalu zamiennego

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

Podnajem lokalu użytkowego

Ponowne zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego po spłacie zaległości

Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu

Regulacja tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego po śmierci lub po opuszczeniu go przez dotychczasowego najemcę

Rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu

Uzyskanie ulgi w podatkach i opłatach lokalnych

Uzyskanie ulgi w podatkach i opłatach lokalnych

Wniosek o dzierżawę gruntu

Wniosek o odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę

Wniosek o podział nieruchomości rolnej lub wykorzystywanej na cele rolne lub leśne

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wniosek o ustanowienie trwałego zarządu dla jednostki organizacyjnej

Wydanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej

Wydanie decyzji w sprawie rozłożenia na raty opłaty lub przesunięcia terminu płatności opłaty za usunięcie drzew lub krzewów

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Zamiana lokalu mieszkalnego w ramach zamiany z gminą

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

Rozpatrywanie wniosków obywateli

Liczba wyświetleń: 390813