]]>
close

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Zbuczyn

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Zbuczyn

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Zbuczyn, ul. Jana Pawła II 1, 08-106 Zbuczyn

tel./fax (25) 641 63 90

e-mail: ug@zbuczyn.pl

Strona www: www.zbuczyn.pl

Powierzchnia: 211 km2

Liczba mieszkańców: około 10 tys.

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Zbuczyn położona jest na wschodzie Polski, we wschodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie siedleckim. Przez środek gminy z zachodu na wschód przebiega droga krajowa nr 2 Warszawa - Terespol, będąca główną osią komunikacyjną kraju wschód - zachód. Ważnym elementem usytuowania gminy jest bliskie sąsiedztwo ze wschodnią granicą Polski, z przejściami granicznymi w Terespolu i Koroszczynie, w odległości 90 km. W sąsiedztwie zachodniej granicy gminy przebiega linia kolejowa Warszawa – Terespol.
Gmina Zbuczyn jest gminą o statusie wiejskim z siedzibą w Zbuczynie. Zajmuje powierzchnię 211 km2 (co stanowi 0,59 % powierzchni województwa mazowieckiego) i jest największą gminą wiejską w powiecie siedleckim. Gminę zamieszkuje około 10 tys. osób.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: Gmina nie posiada większych zakładów przemysłowych, wśród podmiotów gospodarczych przeważają osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek i jest to głównie działalność usługowa. Gmina Zbuczyn jest obszarem o charakterze typowo rolniczym. Tereny Gminy to obszary czyste ekologicznie i posiadające korzystne warunki do uprawy zdrowej żywności. Głównym źródłem zatrudnienia w sektorze pozarolniczym są usługi i handel.

Atrakcją gminy są odbywające się w każdą niedzielę targi, które przyciągają rzesze handlujących z odległych okolic jak również gości zza wschodniej granicy. Od wielu lat jest to największe targowisko w tym rejonie i jedno z większych w kraju. Jest to kontynuacja wielowiekowej tradycji bowiem już w 1658 roku Król Jan Kazimierz nadał przywilej ustanawiający targi niedzielne w Zbuczynie.

Gmina Zbuczyn ze względu na walory rolno-środowiskowe jest atrakcyjna pod względem turystycznym. Rozwojowi turystyki sprzyjają niewątpliwie walory krajobrazowe, dość zróżnicowana szata roślinna, warunki klimatyczne, zwłaszcza niski stopień zanieczyszczenia środowiska, jak również atrakcje o charakterze historycznym. Gmina Zbuczyn położona jest w obrębie wysoczyzny polodowcowej, na terenie mezoregionu Równina Łukowska, należącego do makroregionu Wysoczyzna Siedlecka.

Na terenie Gminy występuje kilkanaście niewielkich powierzchniowo kompleksów leśnych (największe w okolicy Zbuczyna liczą po 400 – 440 ha) oraz duża liczba zadrzewień i kęp drzew. Szczególne znaczenie w utrzymaniu wysokich walorów przyrodniczych krajobrazu Gminy mają doliny rzeczne. Na terenie Gminy Zbuczyn jest to przede wszystkim fragment szerokiej doliny górnego Liwca. Rzeka na tym odcinku zachowała znaczne walory przyrodnicze, choć jej dolina została zmeliorowana i w dużym stopniu przekształcona.

Historia, dziedzictwo i kultura: Obiekty zabytkowe na terenie gminy reprezentowane są przez budownictwo sakralne, zespoły dworsko – parkowe oraz w największym stopniu przez wiejskie budownictwo drewniane. Do najciekawszych obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie gminy można zaliczyć:

  • Krzesk - Majątek – zespół dworsko – parkowy. Dwór murowany z I poł. XIX wieku, oficyna, stodoła, spichlerz z II poł. XIX wieku oraz park krajobrazowy,
  • Krzesk – Majątek – zespół sakralny parafii rzymsko – katolickiej p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej.
  • Zbuczyn – zespół sakralny parafii rzymsko – katolickiej p.w. Św. Stanisława Biskupa.

Gmina Zbuczyn jest w całości zwodociągowana. Mieszkańcy zaopatrywani są w wodę z dwóch ujęć w m. Krzesk i Jasionka. Na terenie gminy Zbuczyn eksploatowane są dwie oczyszczalnie ścieków. Plany inwestycyjne gminy na najbliższe lata ukierunkowane są głównie na działania związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej i infrastruktury drogowej.

Urząd Gminy Zbuczyn Urząd Gminy Zbuczyn
Liczba wyświetleń: 64