]]>
close

Szukaj w:

KARTA OGÓLNA USŁUGI

Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców

Ogólny opis

Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców

Opis skrócony

Każdy może wnieść reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, w szczególności w sprawie:
 • pominięcia wyborcy w rejestrze;
 • wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania;
 • niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru;
 • ujęcia w rejestrze osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie reklamacji o nieprawidłowościach w rejestrze wyborców.

Odbiorca usługi

 • Obywatel

Termin załatwienia sprawy

Termin załatwienia sprawy wynosi do 3 dni od dnia złożenia reklamacji.

Dodatkowe informacje

Tryb odwoławczy

Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wyborców wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru wyborców może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy:
 • ulepszenia organizacji,
 • wzmacnianie praworządności,
 • usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom,
 • ochrony własności społecznej,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Opłata

Brak opłat

Informacje dodatkowe

Reklamację można złożyć pisemnie lub ustnie do protokołu.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1316 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2019 r., poz. 727 z późn. zm.)

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Sprawy obywatelskie - Wybory

Kategorie życiowe

 1. Wybory

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

visitstats.counter 948160