]]>
close

Szukaj w:

KARTA OGÓLNA USŁUGI

Reklamacja na nieprawidłowości w spisie wyborców i spisie osób uprawnionych do udziału w referendum

Ogólny opis

Reklamacja na nieprawidłowości w spisie wyborców i spisie osób uprawnionych do udziału w referendum

Opis skrócony

Każdy może wnieść reklamację na nieprawidłowości w spisie wyborców, spisie osób uprawnionych do udziału w referendum, w szczególności w sprawie:
 • pominięcia wyborcy;
 • wpisania do spisu osoby, która nie ma prawa wybierania, udziału w referendum;
 • niewłaściwych danych o osobach wpisanych do spisu;
 • ujęcia w spisie wyborców, w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie reklamacji na nieprawidłowości w spisie wyborców i spisie osób uprawnionych do udziału w referendum.

Odbiorca usługi

 • Obywatel

Termin załatwienia sprawy

Termin załatwienia sprawy wynosi do 3 dni od daty wpływu wniosku.

Dodatkowe informacje

Tryb odwoławczy

Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie ze spisu wyborców i spisu osób uprawnionych do udziału w referendum wnoszący reklamację może wnieść skargę do właściwego miejscowo sądu rejonowego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy:
 • ulepszenia organizacji,
 • wzmacnianie praworządności,
 • usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom,
 • ochrony własności społecznej,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Opłata

Brak opłat.

Informacje dodatkowe

Reklamację można złożyć pisemnie lub ustnie do protokołu.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 851 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 741)
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2019 r., poz. 727 z późn. zm.)
 6. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1086)
 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum przebywających za granicą (Dz. U. z 2015 r., poz. 1099)

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Sprawy obywatelskie - Wybory

Kategorie życiowe

 1. Wybory

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

visitstats.counter 948215