]]>
close

Szukaj w:

KARTA OGÓLNA USŁUGI

Nadanie dziecku nazwiska męża matki/żony ojca

Ogólny opis

Nadanie dziecku nazwiska męża matki/żony ojca

Opis skrócony

 1. Jeżeli matka/ojciec małoletniego dziecka zawarła/zawarł małżeństwo z mężczyzną/kobietą, który/-a nie jest ojcem/matką tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jak dotychczas nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko.
 2. Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca lub matki utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca.
 3. Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, można złożyć przed wybranym kierownikiem USC na terenie Polski, a poza granicami kraju przed konsulem.
 4. Oświadczenie takie muszą złożyć małżonkowie wspólnie.
 5. Jeżeli dziecko, któremu ma być nadane nazwisko męża matki ukończyło lat 13, do ważności tej czynności potrzebna jest jego zgoda wyrażona osobiście.

Wymagane dokumenty

 1. Dokumenty tożsamości matki dziecka i jej męża oraz dokument tożsamości dziecka.
 2. W wypadku, gdy do zmiany nazwiska niezbędna jest zgoda dziecka (ukończone 13 lat), osobiste stawiennictwo dziecka z legitymacją szkolną (dokumentem potwierdzającym tożsamość do wglądu).

Odbiorca usługi

 • Obywatel

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie. W przypadku odmowy przyjęcia oświadczenia wydawana jest decyzja administracyjna o odmowie przyjęcia ww. oświadczenia.

Dodatkowe informacje

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy:
 • ulepszenia organizacji,
 • wzmacnianie praworządności,
 • usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom,
 • ochrony własności społecznej,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Opłata

Postępowanie jest wolne od opłaty.

Informacje dodatkowe

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2224 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 2086)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Urząd Stanu Cywilnego - Akta Stanu Cywilnego

Kategorie życiowe

 1. Dziecko

Zrealizuj usługę przez Internet

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

visitstats.counter 827191