]]>
close

Szukaj w:

KARTA OGÓLNA USŁUGI

Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka

Ogólny opis

Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka

Opis skrócony

 1. Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo konsulem oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka.
 2. W wypadku zmiany imienia dziecka, które ukończyło 13 rok życia wymagana jest zgoda dziecka wyrażona na piśmie przed Kierownikiem USC lub jego zastępcą .
 3. Zmiana imienia lub imion dziecka, podlega tylko imię, które zostało wpisane do aktu w chwili jego sporządzenia. Po upływie 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia zmiana imion dziecka może nastąpić tylko w trybie ustawy o zmianie imion i nazwisk.
 4. Oświadczenie o zmianie imienia dziecka należy złożyć co do zasady urzędzie stanu cywilnego, w którym sporządzono akt urodzenia dziecka albo przed konsulem.
 5. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze dla dziecka więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.

Wymagane dokumenty

 1. Dokumenty tożsamości rodziców (do wglądu).
 2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Odbiorca usługi

 • Obywatel

Termin załatwienia sprawy

Kierownik, który przyjął oświadczenie o zmianie imienia dziecka przesyła w terminie jednego dnia roboczego sporządzony protokół właściwemu kierownikowi urzędu stanu cywilnego, natomiast konsul protokół ten przesyła niezwłocznie.

Decyzja o zmianie lub odmowie zmiany imienia wydawana jest w terminie miesiąca, a w sprawach zawiłych w terminie 2 miesięcy.

Dodatkowe informacje

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy:
 • ulepszenia organizacji,
 • wzmacnianie praworządności,
 • usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom,
 • ochrony własności społecznej,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Opłata

Opłata skarbowa w kwocie 37 zł za złożenie oświadczenia.

Informacje dodatkowe

Zmiana imienia może polegać na zastąpieniu wybranego imienia innym imieniem, zastąpieniu dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie, dodaniu drugiego imienia, zmianie pisowni imienia lub imion lub zmianie kolejności imion dziecka.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2224 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Urząd Stanu Cywilnego - Akta Stanu Cywilnego

Kategorie życiowe

 1. Dziecko

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

visitstats.counter 827108