]]>
close

Szukaj w:

KARTA OGÓLNA USŁUGI

Przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Ogólny opis

Przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Opis skrócony

Małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. Oświadczenie może został złożone w terminie trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu.

Wymagane dokumenty

 1. Odpis prawomocnego wyroku orzekającego rozwód.
 2. Dowód osobisty (do wglądu).
 3. Dowód wniesienia opłaty.

Odbiorca usługi

 • Obywatel

Termin załatwienia sprawy

Przyjęcie oświadczenia i sporządzenie protokołu o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa następuje niezwłocznie. Po podpisaniu protokołu nanoszona jest do aktu małżeństwa wzmianka marginesowa. Jeżeli akt małżeństwa sporządzony był w innym Urzędzie Stanu Cywilnego, protokół zostaje niezwłocznie tam przesłany.

Dodatkowe informacje

Tryb odwoławczy

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy:
 • ulepszenia organizacji,
 • wzmacnianie praworządności,
 • usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom,
 • ochrony własności społecznej,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Opłata

Opłata skarbowa w kwocie 11 zł za sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia.

Informacje dodatkowe

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2224 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 2086)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Urząd Stanu Cywilnego - Akta Stanu Cywilnego

Kategorie życiowe

 1. Stan cywilny

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

visitstats.counter 236259