]]>
close

Szukaj w:

KARTA OGÓLNA USŁUGI

Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska

Ogólny opis

Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska

Opis skrócony

 1. Zmiana imienia lub nazwiska obywatela polskiego na inne wskazane przez niego imię lub nazwisko może nastąpić na jego wniosek wyłącznie z ważnych przyczyn.
 2. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się w wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego lub przed konsulem.
 3. Zmiana może dotyczyć również nazwiska rodowego osoby, która pozostaje lub pozostawała w związku małżeńskim.
 4. W przypadku nazwiska ważne względy zachodzą w szczególności, gdy wnioskodawca:
  • nosi nazwisko:
   • ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka;
   • o brzmieniu niepolskim;
   • posiadające formę imienia;
  • pragnie zmienić swoje nazwisko na nazwisko, którego używa, lub powraca do nazwiska, które zostało bezprawnie zmienione;
 5. pragnie zmienić swoje nazwisko na nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
 6. W przypadku imienia ważne względy zachodzą w szczególności, gdy wnioskodawca:
  • nosi imię:
   • ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka;
   • o brzmieniu niepolskim;
  • pragnie zmienić swoje imię na imię, którego używa, lub powraca do imienia, które zostało bezprawne zmienione
  • pragnie zmienić swoje imię na imię noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
 7. Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu, gdy Wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że posiada on członków rodziny o tym nazwisku lub jest powszechnie znany pod tym nazwiskiem.
 8. Nazwisko może składać się najwyżej z dwóch części (członów).
 9. Po zmianie można mieć co najwyżej dwa imiona.
 10. W sprawach zmiany imienia lub nazwiska rozstrzyga, w drodze decyzji administracyjnej, kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego skierowano wniosek.
 11. Jeżeli Wnioskodawca zamieszkuje za granicą, podanie składa się za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
 12. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci.
 13. Jeżeli zmiana nazwiska dotyczy tylko jednego z rodziców, rozciągnięcie jej na małoletnie dziecko wymaga zgody drugiego z rodziców, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub nie jest znany albo że jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Gdy dziecko ukończyło 13 lat, potrzebna jest również jego zgoda.
 14. W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu opiekuńczego. Decyzja co do zmiany nazwiska małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądu opiekuńczego.
 15. W celu dokonania zmiany imienia lub nazwiska należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.
 16. Podanie o zmianę nazwiska składa każdy z małżonków oddzielnie zaznaczając w nim o zmianę jakiego nazwiska się ubiega (rodowego czy nabytego).

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek.
 2. Dokument tożsamości do wglądu (dowód osobisty lub paszport).

Odbiorca usługi

 • Obywatel

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).

W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Dodatkowe informacje

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy:
 • ulepszenia organizacji,
 • wzmacnianie praworządności,
 • usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom,
 • ochrony własności społecznej,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Opłata

Opłata skarbowa w kwocie 37 zł za wydanie decyzji.

Informacje dodatkowe

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 10 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Urząd Stanu Cywilnego - Akta Stanu Cywilnego

Kategorie życiowe

 1. Dziecko
 2. Stan cywilny

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

visitstats.counter 236353