]]>
close

Szukaj w:

KARTA OGÓLNA USŁUGI

Zgłoszenie Jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

Ogólny opis

Zgłoszenie Jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

Opis skrócony

 1. Odznaczeni medalem za długoletnie pożycie mogą być małżonkowie, którzy przeżyli 50 lat w jednym związku małżeńskim.
 2. Rola urzędu stanu cywilnego w tym zakresie polega na sporządzeniu projektu wniosku, następnie po uprzednim ustaleniu aktualnej sytuacji prawnej małżeństwa, przesłaniu projektu wniosku do Urzędu Wojewódzkiego, jako organu wnioskującego do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia za długoletnie pożycie.

Wymagane dokumenty

 1. Odpis skrócony aktu małżeństwa (nie dotyczy osób, których akt małżeństwa został sporządzony w miejscowym USC).
 2. Do wglądu: dokumenty tożsamości jubilatów.

Odbiorca usługi

Obywatel

Termin załatwienia sprawy

 1. Odznakę nadanego odznaczenia wraz z legitymacją wręcza się osobie odznaczonej w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o jego nadaniu.
 2. Po otrzymaniu medali z kancelarii Prezydenta RP w miejscowym USC organizowana jest uroczystość wręczenia medali. Odznakę medalu w imieniu Prezydenta RP mogą wręczać: marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
 3. Jeżeli Jubilat nie będzie mógł wziąć udziału w uroczystości, proszony jest o kontakt z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w celu ustalenia indywidualnego terminu wręczenia medalu.

Dodatkowe informacje

Tryb odwoławczy

Brak

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Opłata

Postępowanie wolne od opłat.

Informacje dodatkowe

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 475 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.)

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Urząd Stanu Cywilnego - Akta Stanu Cywilnego

Kategorie życiowe

 1. Stan cywilny

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

visitstats.counter 978255