]]>
close

Szukaj w:

KARTA OGÓLNA USŁUGI

Wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego lub cudzoziemca zamieszkałego w Polsce nie mającego obywatelstwa żadnego państwa

Ogólny opis

Wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego lub cudzoziemca zamieszkałego w Polsce nie mającego obywatelstwa żadnego państwa

Opis skrócony

 1. Zaświadczenie o możności zawarcia małżeństwa za granicą może otrzymać obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający obywatelstwa żadnego państwa.
 2. Zaświadczenie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania osoby, której zaświadczenie dotyczy.
 3. Jeżeli obywatel polski zamieszkały za granicą nie miał w kraju miejsca zamieszkania lub nie można ustalić jego ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce, albo też jeżeli wyjechał z Polski przed ukończeniem lat 16 i stale przebywa za granicą, właściwy dla wydania zaświadczenia jest konsul.
 4. Ważność zaświadczenia opatrzona jest terminem 6 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
 2. Odpis skrócony aktu urodzenia wydany przez USC właściwy dla miejsca urodzenia (nie dotyczy osób, których akt urodzenia został sporządzony w miejscowym USC).
 3. Osoba, która pozostawała już w związku małżeńskim załącza:
  • odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (nie dotyczy osób, których akt małżeństwa został sporządzony w miejscowym USC) lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla osoby rozwiedzionej). Jeżeli rozwód nastąpił za granicą, należy przedłożyć oryginalny odpis orzeczenia wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski. Ocena skuteczności orzeczenia zagranicznego sądu dokonana zostanie po przedłożeniu wymienionych dokumentów. W zależności od czasu jego wydania i kraju, z którego ono pochodzi, orzeczenie podlegać będzie skuteczności z mocy prawa (ex lege) lub będzie dopuszczane do obiegu prawnego na terenie RP po uprzednim jego uznaniu przez właściwy sąd krajowy;
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa (nie dotyczy osób, których akt małżeństwa został sporządzony w miejscowym USC) lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu;
  • odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka - dla wdowy lub wdowca (nie dotyczy osób, których akt zgonu współmałżonka został sporządzony w miejscowym USC).
 4. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.
 5. Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem lub notariuszem publicznym.
 6. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 7. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Odbiorca usługi

 • Obywatel

Termin załatwienia sprawy

W terminie do 7 dni od złożenia kompletnego wniosku wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą. W przypadku odmowy wydania zaświadczenia w terminie do 14 dni kierownik USC wystosowuje do Wnioskodawcy pismo informujące o powodach odmowy wydania zaświadczenia.

Dodatkowe informacje

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy:
 • ulepszenia organizacji,
 • wzmacnianie praworządności,
 • usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom,
 • ochrony własności społecznej,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Opłata

Opłata skarbowa w kwocie 38 zł za wydanie zaświadczenia.

Informacje dodatkowe

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński są zobowiązane do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju a za granicą przed polskim konsulem lub notariuszem publicznym. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza przysięgłego.

Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości. Jeżeli chociaż jedna z ww. wymienionych osób nie zna języka polskiego małżeństwo zawierane jest przy współudziale tłumacza przysięgłego.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2224 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Urząd Stanu Cywilnego - Rejestracja małżeństw

Kategorie życiowe

 1. Małżeństwo

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

visitstats.counter 692470