]]>
close

Szukaj w:

KARTA OGÓLNA USŁUGI

Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

Ogólny opis

Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

Opis skrócony

Kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na ślub, jeżeli przemawiają za tym ważne względy. Przepisy nie definiują pojęcia „ważnych względów”. Dlatego też każda sprawa badana jest przez kierownika USC indywidualnie.

Można jednak przyjąć, że za „ważne względy” uznaje się między innymi ciążę, chorobę jednego z przyszłych małżonków czy nagły wyjazd.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa wraz z uzasadnieniem - złożony osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.
 2. Do wglądu: dokumenty tożsamości wnioskodawców.
 3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Odbiorca usługi

 • Obywatel

Termin załatwienia sprawy

Zezwoleniena skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego wydawane jest niezwłocznie, bądź też powiadamia się na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy.

Dodatkowe informacje

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy:
 • ulepszenia organizacji,
 • wzmacnianie praworządności,
 • usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom,
 • ochrony własności społecznej,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Opłata

Opłata skarbowa w kwocie 39 zł za wydanie zezwolenia.

Informacje dodatkowe

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 2086)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Urząd Stanu Cywilnego - Rejestracja małżeństw

Kategorie życiowe

 1. Małżeństwo

Zrealizuj usługę przez Internet

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

visitstats.counter 692552