]]>
close

Szukaj w:

KARTA OGÓLNA USŁUGI

Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi

Ogólny opis

Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi

Opis skrócony

 1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński są zobowiązane do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem USC w kraju a za granicą przed polskim konsulem lub notariuszem publicznym. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza przysięgłego.
 2. Narzeczeni chcący, by zawierane przez nich małżeństwo wyznaniowe wywierało skutki w prawie polskim, muszą złożyć duchownemu zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających dopuszczalność zawarcia małżeństwa. Zaświadczenie wydaje się na podstawie złożonych aktów stanu cywilnego i zapewnień, o których wyżej mowa. Zaświadczenie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania jednej z osób wstępujących w związek małżeński. Jest ono ważne przez 6 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.
 3. Duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa, zaświadczenie o zawarciu małżeństwa oraz zaświadczenie wydane przez kierownika urzędu stanu cywilnego, na podstawie którego sporządza się niezwłocznie akt małżeństwa. Do biegu tego terminu nie wlicza się dni uznanych za ustawowo wolne od pracy.

Wymagane dokumenty

 1. Przy zgłoszeniu zamiaru zawarcia związku małżeńskiego:
  • dowody osobiste osób zamierzających zawrzeć związek małżeński;
  • dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty;
  • odpisy skrócone aktów urodzeń narzeczonych wydane przez USC właściwy dla miejsca urodzenia (nie dotyczy osób, których akty urodzenia zostały sporządzone w miejscowym USC);
  • pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC;
  • osoby, które pozostawały już w związku małżeńskim załączają dodatkowo:
   • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie;
   • odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka;
  • prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa - w przypadku kobiet, które ukończyły 16 lat a nie osiągnęły pełnoletności;
  • wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
  • w przypadku cudzoziemca dodatkowo - dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego wydany przez władze tego kraju lub przedstawicielstwo dyplomatyczne w Polsce albo prawomocne postanowienie polskiego sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego w języku polskim lub polskiego konsula.
 2. Przy zawarciu związku małżeńskiego:
  • dowody osobiste zawierających związek małżeński (w przypadku cudzoziemców - paszport);
  • dowody tożsamości każdego z dwóch świadków.

Odbiorca usługi

 • Obywatel

Termin załatwienia sprawy

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa zostanie wydanie w ciągu 3 dni.

Dodatkowe informacje

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy:
 • ulepszenia organizacji,
 • wzmacnianie praworządności,
 • usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom,
 • ochrony własności społecznej,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Opłata

Opłata skarbowa w kwocie 84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa.

Informacje dodatkowe

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2224 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 2086)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)
 4. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397)

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Urząd Stanu Cywilnego - Rejestracja małżeństw

Kategorie życiowe

 1. Małżeństwo

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

visitstats.counter 692348