]]>
close

Szukaj w:

KARTA OGÓLNA USŁUGI

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub dziecka poczętego

Ogólny opis

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub dziecka poczętego

Opis skrócony

 1. Uznanie ojcostwa może nastąpić, jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki (czyli po upływie trzystu dni od zgonu męża matki bądź od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądowego ustalającego rozwód, unieważnienie lub separację małżeństwa).
 2. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli sprawa o ustalenie ojcostwa już jest w toku.
 3. Można uznać ojcostwo dziecka: małoletniego oraz dziecka jeszcze nie narodzonego, jeżeli zostało poczęte.
 4. Uznania ojcostwa dziecka dokonuje się przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed sądem opiekuńczym, a poza granicami kraju - przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim.
 5. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu ojca lub dziecka, uznanie może nastąpić także przed notariuszem, wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, starostą, marszałkiem województwa, sekretarzem powiatu albo gminy.

Wymagane dokumenty

 1. Matka dziecka, która pozostawała już w związku małżeńskim składa:
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (nie dotyczy osób, których akt małżeństwa został sporządzony w miejscowym USC) lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie;
  • albo odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa (nie dotyczy osób, których akt małżeństwa został sporządzony w miejscowym USC) lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu;
  • albo odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (nie dotyczy osób, których akt zgonu współmałżonka został sporządzony w miejscowym USC);
  • kobieta pozostająca w separacji odpis aktu małżeństwa z adnotacją o separacji (nie dotyczy osób, których akt małżeństwa został sporządzony w miejscowym USC) lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o separacji.
 2. Prawomocne postanowienie sądu o zaprzeczeniu ojcostwa w przypadku, gdy w sporządzonym już akcie urodzenia dziecka został wpisany jako ojciec - mąż matki, nie będący ojcem biologicznym dziecka.
 3. W przypadku uznania ojcostwa w stosunku do dziecka poczętego, kobieta dodatkowo składa zaświadczenie lekarskie o wysokości ciąży.
 4. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka uznawanego, gdy jego akt urodzenia został sporządzony w innym USC.
 5. Dokumenty tożsamości do wglądu.

Odbiorca usługi

 • Obywatel

Termin załatwienia sprawy

 1. Sprawa załatwiana jest niezwłocznie. W przypadku odmowy przyjęcia oświadczenia wydawana jest decyzja administracyjna o odmowie przyjęcia ww. oświadczenia.
 2. Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił przyjęcia oświadczenia koniecznych do uznania ojcostwa, nie później niż w terminie siedmiu dni na piśmie powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, i matkę dziecka o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym, odpis pisma przesyła do urzędu stanu cywilnego właściwego do sporządzenia aktu urodzenia dziecka.

Dodatkowe informacje

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do sądu rodzinnego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy:
 • ulepszenia organizacji,
 • wzmacnianie praworządności,
 • usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom,
 • ochrony własności społecznej,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Opłata

Postępowanie wolne od opłat.

Informacje dodatkowe

Uznanie ojcostwa nie może nastąpić gdy w innym urzędzie stanu cywilnego odmówiono przyjęcia oświadczeń lub gdy toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa, albo gdy kierownik urzędu stanu cywilnego powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka.

Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, uznanie ojcostwa może nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność.

Jeżeli biologiczny ojciec dziecka jest niepełnoletni, ale ukończył szesnaście lat może złożyć oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat wówczas konieczna jest obecność dziecka w chwili uznania ojcostwa.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2224 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 2086)

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Urząd Stanu Cywilnego - Rejestracja urodzeń

Kategorie życiowe

 1. Urodzenie
 2. Dziecko

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

Liczba wyświetleń: 419667