]]>
close

Szukaj w:

KARTA OGÓLNA USŁUGI

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Ogólny opis

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Opis skrócony

 1. Podstawę sporządzenia aktu urodzenia stanowi pisemna karta urodzenia dziecka/karta martwego urodzenia, wystawiona przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, potwierdzająca fakt urodzenia dziecka oraz datę i miejsce urodzenia.
 2. Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w terminie 21 dni od dnia urodzenia, w przypadku dziecka martwo urodzonego zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 3 dni.
 3. Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani:
  • matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
  • matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  • przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki
 4. Zgłoszenia urodzenia można również dokonać przez pełnomocnika.

Wymagane dokumenty

 1. Odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka pochodzącego z małżeństwa.
 2. Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, separacji lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu, jeżeli matka dziecka jest rozwiedziona lub pozostaje w separacji.
 3. Odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, jeżeli matka dziecka powróciła do nazwiska noszonego przez rozwodem.
 4. Odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka, jeżeli matka dziecka jest wdową.
 5. Odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka, jeżeli matka dziecka jest panną.
 6. Odpis postanowienie sądu o ustanowieniu opiekunem matki.
 7. Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wypadku działania poprzez pełnomocnika.
 8. Postanowienie sądu o ustanowieniu opiekunem matki
 9. Do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców.
Osoba zgłaszająca urodzenie dziecka nie przedstawia w/w odpisów aktów, jeżeli akty te zostały sporządzone w USC, w którym zgłasza się urodzenie dziecka.

Odbiorca usługi

 • Obywatel

Termin załatwienia sprawy

 1. Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się ustnie.
 2. Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

Dodatkowe informacje

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy:
 • ulepszenia organizacji,
 • wzmacnianie praworządności,
 • usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom,
 • ochrony własności społecznej,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Opłata

Postępowanie wolne od opłat.
 • Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Informacje dodatkowe

Matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych mogą dokonać zgłoszenia urodzenia w formie dokumentu elektronicznego, którego formę określają przepisy. Akt urodzenia sporządza się z urzędu na podstawie karty urodzenia lub karty martwego urodzenia w przypadku powzięcia wiadomości przez kierownika urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce urodzenia dziecka o śmierci matki dziecka niepozostającej w związku małżeńskim i braku uznania ojcostwa jej dziecka lub śmierci rodziców dziecka przed sporządzeniem aktu urodzenia albo w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia dziecka, z adnotacją o sporządzeniu aktu z urzędu. Akt urodzenia dziecka nieznanych rodziców sporządza się na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2224 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 2086)
 3. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397)

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Urząd Stanu Cywilnego - Rejestracja urodzeń

Kategorie życiowe

 1. Urodzenie
 2. Dziecko

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

visitstats.counter 508247