]]>
close

Szukaj w:

KARTA OGÓLNA USŁUGI

Zgłoszenie zgonu

Ogólny opis

Zgłoszenie zgonu

Opis skrócony

 1. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia wystawienia karty zgonu do urzędu stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok.
 2. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.
 3. Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
  • współmałżonek/nka lub dzieci albo rodzice zmarłego;
  • krewni zstępni;
  • krewni wstępni;
  • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;
  • powinowaci do 1 stopnia w linii prostej.
 4. Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia zgonu jest obowiązany szpital lub zakład.
Jeżeli zwłoki mają zostać przekazane do celów naukowych, zgłoszenia zgonu może dokonać upoważniony pracownik publicznej uczelni medycznej albo uczelni publicznej prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych.

Wymagane dokumenty

 1. Karta zgonu wydana przez lekarza.
 2. Pisemne zgłoszenie do prokuratury lub policji, wówczas gdy okoliczności zgonu są przedmiotem postępowania tego organu.
 3. Pisemne zezwolenie prokuratora na pochowanie zwłok, gdy przepisy przewiduja udział prokuratora.
 4. Dowód osobisty osoby zmarłej lub ważny paszport.
 5. Dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon.
 6. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia).

Odbiorca usługi

 • Obywatel

Termin załatwienia sprawy

 1. Sporządzenie aktu zgonu następuje niezwłocznie, w dniu zgłoszenia.
 2. Odpisy aktu zgonu wydawane są zaraz po sporządzeniu aktu zgonu.

Dodatkowe informacje

Tryb odwoławczy

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy:
 • ulepszenia organizacji,
 • wzmacnianie praworządności,
 • usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom,
 • ochrony własności społecznej,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Opłata

Postępowanie wolne od opłat.
 • Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.
 • Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2224 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1473)

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Urząd Stanu Cywilnego - Zgłoszenie zgonu

  Kategorie życiowe

  1. Śmierć

  Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

  Liczba wyświetleń: 3153711