]]>
close

Szukaj w:

KARTA OGÓLNA USŁUGI

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy powodującej utrudnienia w ruchu lub wymagającej korzystania z drogi w sposób szczególny

Ogólny opis

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy powodującej utrudnienia w ruchu lub wymagającej korzystania z drogi w sposób szczególny

Opis skrócony

Organizator imprezy starający się o uzyskanie zezwolenia na wykorzystanie drogi w sposób szczególny dla imprez rozpoczynających się na drogach publicznych powinien złożyć kompletny wniosek wraz z załącznikami, co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy powodującej utrudnienia w ruchu lub wymagającej korzystania z drogi w sposób szczególny.
 2. Szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 3. Wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia.
 4. Program imprezy ze szczegółowym opisem trasy (opisowo i graficznie) i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw.
 5. Plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt 3 Prawa o ruchu drogowym.
 6. Zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw.
 7. W wypadku imprezy na drodze leśnej zgoda właściciela lasu.
 8. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 9. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Odbiorca usługi

 • Obywatel,
 • Przedsiębiorca
 • Instytucja

Termin załatwienia sprawy

 • Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
 • W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Dodatkowe informacje

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy:
 • ulepszenia organizacji,
 • wzmacnianie praworządności,
 • usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom,
 • ochrony własności społecznej,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Opłata

 • Opłata skarbowa w kwocie 48 zł za wydanie zezwolenia.
 • Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Informacje dodatkowe

Na co najmniej 30 dni przed planowym terminem rozpoczęcia imprezy organizator imprezy przesyła kopię wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do:
 • właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy komendanta wojewódzkiego Policji;
 • komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej – jeżeli impreza jest przeprowadzana na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)
 3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784)

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Drogownictwo - Imprezy organizowane w pasie drogowym dróg publicznych
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Drogownictwo - Imprezy organizowane w pasie drogowym dróg publicznych
 3. Usługi dla instytucji, urzędów - Drogownictwo - Imprezy organizowane w pasie drogowym dróg publicznych

Kategorie życiowe

 1. Inwestycja Działalność gospodarza Imprezy Sport Budowa Komunikacja
 2. Działalność społeczno-kulturalna
 3. Komunikacja
 4. Działalność gospodarcza
 5. Droga
 6. Impreza

Zrealizuj usługę przez Internet

Liczba wyświetleń: 443193