]]>
close

Szukaj w:

KARTA OGÓLNA USŁUGI

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do konsumpcji w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

Ogólny opis

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do konsumpcji w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

Opis skrócony

 1. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży wydawane jest na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
 2. Możliwe jest uzyskanie następujących rodzajów zezwoleń:
  • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;
  • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
  • powyżej 18% zawartości alkoholu.
 3. Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży nie krótszy niż 2 lata.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (np. akt własności, umowę najmu a w przypadku tzw. ogródków gastronomicznych umowę dzierżawy gruntu bądź decyzję o zajęciu pasa drogowego).
 3. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym.
 4. Decyzja właściwego, państwowego, powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz.1225).
 5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 6. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi

Przedsiębiorca

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Dodatkowe informacje

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który je wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
Zażalenie na postanowienie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od jego otrzymania za pośrednictwem Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Opłata

 1. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości:
  • 525 zł za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
  • 525 zł za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
  • 2100 zł za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu.
 2. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim:
  • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów do 4,5% oraz piwa, jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł;
  • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa), jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł;
  • 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów powyżej 18%, jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł. 
 3. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wymienionej wyżej wartości, wnoszą opłatę ponoszoną przy wydaniu zezwolenia.
 4. Opłata wnoszona jest na rachunek właściwego urzędu w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, w trzech równych ratach w  terminach do dnia 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
 5. Niedokonanie opłaty we wskazanych terminach powoduje wygaśnięcie zezwolenia.
 6. W roku nabycia zezwolenia opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności danego rodzaju zezwolenia.
 7. 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Informacje dodatkowe

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu nieuiszczenia właściwej opłaty w terminie może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278 z późn. zm.)

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla przedsiębiorców - Działalność gospodarcza - Zezwolenia na alkohol

Kategorie życiowe

 1. Alkohol
 2. Handel
 3. Działalność gospodarcza
 4. Sprzedaż

Zrealizuj usługę przez Internet

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

visitstats.counter 1972811