]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Solec nad Wisłą

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Solec nad Wisłą

Rynek 1
27-320 Solec Nad Wisłą

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 • Ogólny opis
  WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 • Opis skrócony
  1. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje dla terenu nie objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na wniosek inwestora.
  2. Gdy dla terenu objętego wnioskiem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego inwestor występuje bezpośrednio o pozwolenie na budowę bądź zgłasza budowę lub wykonanie robót budowlanych.
  3  W przypadku robót budowlanych polegających na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej oraz nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska) lub też robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę nie wydaje się decyzji o lokalizacji.
  4. O wszczęciu postępowania, postanowieniach i decyzji kończącej sprawę powiadamia się zainteresowane strony w formie obwieszczenia a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 • Wymagane dokumenty
  1. wniosek – wg wzoru
  2. Kopia aktualnej mapy zasadniczej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500 lub 1:1000 (dla inwestycji liniowych 1:2000) – 1-szy egz. oryginalny, 2-gi egz. z oznaczonym terenem inwestycji a dla inwestycji kubaturowych szkicowym przedstawieniem zamiaru inwestycyjnego oraz podaniem charakterystycznych wymiarów i odległości
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  Dwa miesiące od daty złożenia wniosku nie wliczając terminu procedury uzgadniania warunków zabudowy z innymi organami, procedury odwoławczej i terminów przewidzianych na zawiadomienie stron, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych z organu
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  brak opłaty

  Tryb odwoławczy

  Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego

  Skargi i wnioski

  ------------------

  Informacje dodatkowe

  • Wezwanie do uiszczenia należnej opłaty skarbowej wysyła się na podstawie art. 64, §2 Kpa przed rozpatrzeniem podania.
  • Decyzje o lokalizacji inwestycji ceku publicznego wydawane są w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zamierzeń inwestycyjnych określonych w art.6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  • O terminie odbioru dokumentu wnioskodawca jest informowany przy składaniu wniosku.
  • Decyzję można odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną.
  • Osoby zainteresowane przesłaniem dokumentu pocztą proszone są o zamieszczenie takiej informacji we wniosku.

  Numer konta bankowego Urzędu:
  PKO Bank Polski SA   Nr  61 1240 6348 1111 0010 4058 8264

  Podstawa prawna

  1. 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.) 3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518) 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.) 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2012r. poz.1282 z późn. zm.) (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Architektura i planowanie przestrzenne
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Architektura i planowanie przestrzenne
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Architektura i planowanie przestrzenne
  4. Usługi dla obywateli - Architektura i planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne
  5. Usługi dla przedsiębiorców - Architektura i planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne
  6. Usługi dla instytucji, urzędów - Architektura i planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne

  Kategorie życiowe

  1. Inwestycja
  2. Budowa
  3. Działalność gospodarcza
  4. Nieruchomość
  5. Cel publiczny

  Słowa kluczowe

  WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

  Miejsce składania dokumentów

  URZĄD GMINY SOLEC NAD WISŁĄ

  Uwagi

  WNIOSEK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 950186