]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Grębków

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Grębków

ul. Wspólna 5
07-110 Grębków

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

ZEZWOLENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

 • Ogólny opis
  ZEZWOLENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI
 • Opis skrócony

  ZEZWOLENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

 • Wymagane dokumenty

  Wniosek- wg wzoru

 • Odbiorca usługi
  Przedsiębiorca
 • Termin załatwienia sprawy:
  30 dni od dnia złożenia wniosku.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej - 616,00 zł. Opłata winna być wniesiona w dniu złożenia wniosku w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy. Potwierdzenie wpłaty stanowi załącznik do wniosku.
  Jednostki budżetowe i jednostki samorządu zwolnione są od opłat.

  Tryb odwoławczy

  Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego

  Skargi i wnioski

  ------------------

  Informacje dodatkowe

  • Do uzyskania zezwolenia zobligowany jest podmiot gospodarczy, który zamierza świadczyć usługi w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

  Numer konta bankowego:

  61 1240 6348 1111 0010 4058 8264

  Podstawa prawna

  1. 1.Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tekst jednolity Dz. U. 2013.1399 z późn. zm. ). 2.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2013.267 z późn. zm.). 3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U.2012.1282 z późn. zm.). 4.uchwała Nr 617/20132 z dnia 25.09.2013 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

  Gmina Grębków

  ul. Wspólna 5, 07-110 Grębków, tel. (25) 793 00 40; 793 00 49; 793 00 77

  Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Zbigniewa Zegardło, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod-zz@tbdsiedlce.pl

  Do zakresu działania Gminy Grębków należy wykonywanie zadań publicznych, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych organów samorządowych oraz organów administracji rządowej.

  Gmina Grębków gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz Statutu Gminy Grębków.

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska

  Kategorie życiowe

  1. Zwierzęta
  2. Zapobieganie bezdomności

  Słowa kluczowe

  ZEZWOLENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

  Miejsce składania dokumentów

  Urząd Gminy Grębków, ul. Wspólna 5, 07-110 Grębków

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 950186