]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Wolanów

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Wolanów

ul. Radomska 20
26-625 Wolanów

telefon: (+48) 486186051, 486186067, 486186015, 486186020
fax: (+48) 486187941

http://www.wolanow.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

 • Ogólny opis
  Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
 • Opis skrócony
  1. Zgromadzenia organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób wymagają uprzedniego zawiadomienia organu gminy właściwego ze względu na jego miejsce.
  2. Zgromadzenie powinno być zwołane w celu wspólnych obrad lub wspólnego zajęcia stanowiska w sprawach publicznych.
  3. Przewodniczącym zgromadzenia jest jego organizator, chyba, że inna osoba zgodzi się w formie pisemnej na przekazanie jej obowiązków przewodniczącego. Organ gminy wyposaża przewodniczącego zgromadzenia w identyfikator zawierający: określenie funkcji jako przewodniczącego zgromadzenia, zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia, jego imię i nazwisko, podpis właściwego przedstawiciela organu gminy oraz pieczęć organu gminy.
  4. Zawiadomienie należy złożyć w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła nie później niż na 3 dni robocze, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wypełniony formularz zawiadomienia.
  2. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  Rozpoznanie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym.
  Decyzję o zakazie zgromadzenia publicznego doręcza się organizatorowi w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia, nie później jednak niż na 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym jest wolne od opłat.
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w terminie 24 godzin od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
  Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  1. Organ gminy może delegować na zgromadzenie swoich przedstawicieli.
  2. Jeżeli przewidywana liczba uczestników jest większa niż 500 lub jeżeli istnieje niebezpieczeństwo naruszenia porządku publicznego w trakcie trwania zgromadzenia, delegowanie przedstawiciela jest obligatoryjne.
  3. Organ gminy zakazuje zgromadzenia publicznego, jeżeli:
   • jego cel lub odbycie są niezgodne z ustawą Prawo o zgromadzeniach lub naruszają przepisy ustaw karnych;
   • odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, albo mieniu w znacznych rozmiarach;
   • organizator zgromadzenia poinformowany, iż w miejscu i czasie w którym planował przeprowadzić zgromadzenie odbywać się będzie inne, wcześniej zgłoszone zgromadzenie i nie jest możliwe oddzielenie obu zgromadzeń lub odbycie w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach i wezwany do zmiany czasu lub miejsca zgromadzenia takiej zmiany nie dokonał.
  4. Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, albo mieniu w znacznych rozmiarach lub gdy narusza przepisy ustawy Prawo o zgromadzeniach albo przepisy ustaw karnych, a przewodniczący zgromadzenia, uprzedzony o konieczności rozwiązania zgromadzenia, wzbrania się to uczynić.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1485)

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - Imprezy masowe i zgromadzenia publiczne
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - Imprezy masowe i zgromadzenia publiczne
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - Imprezy masowe i zgromadzenia publiczne

  Kategorie życiowe

  1. Działalność społeczna
  2. Wydarzenie społeczno-kulturalne
  3. Społeczność
  4. Zgromadzenie

  Słowa kluczowe

  zawiadomienie, zgromadzenie publiczne

  Miejsce składania dokumentów

  Urząd Gminy Wolanów
  ul. Radomska 20
  26-625 Wolanów

  poniedziałek-piątek 7:30 - 15:30

  Uwagi

  Brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 994292