]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Wolanów

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Wolanów

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Ogólny opis

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Opis skrócony

 1. W celu przeprowadzenia imprezy masowej jej organizator jest zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.
 2. Przez imprezę masową w rozumieniu art. 3 pkt.1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych pojmuje się imprezę masową artystyczno-rozrywkową, masową imprezę sportową, w tym mecz piłki nożnej z wyjątkiem imprez określonych w art.3 pkt 1 a-f ww. ustawy.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
 2. Graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa z opisem zawierającym:
  • oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji;
  • oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych;
  • oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu;
  • informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów.
 3. Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.
 4. Terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie.
 5. Informacje o: 
  • liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej;
  • przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  • liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
  • osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia;
  • informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;
  • informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk;
  • informację o powiadomieniu komendanta oddziału Straży Granicznej w przypadku przeprowadzenia imprezy w strefie nadgranicznej.
 6. Opinię właściwego miejscowo komendanta miejskiego Policji, komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, dyrektora wojewódzkiego pogotowia ratunkowego i państwowego inspektora sanitarnego organizator dołącza się niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.
 7. Dowód wniesienia opłaty.
 8. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

  Odbiorca usługi

  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

  Termin załatwienia sprawy

  Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania następuje do 7 dni przed planowaną imprezą masową.

  Informacja

  Dodatkowe informacje

  Opłata

  • 82 zł opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  1. Zezwolenie na organizację imprezy masowej nie jest równoznaczne z uzyskaniem zgody na zajęcie terenu gminnego na potrzeby imprezy.
  2. Jeżeli imprezy masowe są przeprowadzane przez tego samego organizatora w tych samych obiektach i na terenach do tego przystosowanych częściej niż 2 razy w roku lub są to imprezy, dla których opracowano terminarz właściwy organ wydaje zezwolenie na przeprowadzenie wskazanej liczby imprez masowych lub przeprowadzenie takich imprez w okresie jednego roku.
  3. W przypadku zmiany terminu imprezy masowej mającej odbyć się jednorazowo lub według ustalonego terminarza, organizator imprezy masowej na 7 dni przed jej terminem zawiadamia organ wydający zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej oraz Policję i wszystkie służby ratownicze, które wydały opinie.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2139 z późn. zm.)

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - Imprezy masowe i zgromadzenia publiczne
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - Imprezy masowe i zgromadzenia publiczne
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - Imprezy masowe i zgromadzenia publiczne

  Kategorie życiowe

  1. Działalność gospodarcza
  2. Działalność społeczna
  3. Reklama
  4. Sprzedaż
  5. Wydarzenie społeczno-kulturalne
  6. Zgromadzenie

  Słowa kluczowe

  zezwolenie,impreza masowa

  Miejsce składania dokumentów

  Urząd Gminy Wolanów
  ul. Radomska 20
  26-625 Wolanów

  poniedziałek-piątek 7:30 - 15:30

  Uwagi

  Nr rachunku bankowego dla podatków i opłat:
  Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu Oddział Wolanów
  98 9115 0002 0030 0300 0286 0002

  Zrealizuj usługę przez Internet

  Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

  visitstats.counter 755279