]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

ul. Mazowiecka 26
08-400 Garwolin

telefon: +48 25 684 30 10
fax: +48 25 684 30 10

http://www.garwolin-starostwo.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb

 • Ogólny opis
  Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb
 • Opis skrócony
  1. Rejestrację sprzętu prowadzi starosta a miastach na prawach powiatu - prezydent miasta.
  2. Rejestr sprzętu pływającego prowadzi się odrębnie dla sprzętu:
   • posiadanego przez uprawnionego do rybactwa;
   • służącego do amatorskiego połowu ryb.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o wpis do rejestru sprzętu pływającego do połowu ryb.
  2. Dokument stwierdzający tożsamość - do wglądu.
  3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca
 • Termin załatwienia sprawy:
  Wpis do rejestru dokonywany jest niezwłocznie od złożenia kompletnego wniosku.
  W przypadku, gdy wraz z wnioskiem o rejestrację został złożony wniosek o wydanie zaświadczenia wydawane jest ono w terminie do 7 dni od dokonania rejestracji.
 • Informacja:

  PODSTAWA PRAWNA: 
  1. Art. 20 ust 2 i 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym (jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 z późniejszymi zmianami). 
  2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559). 

  WYMAGANE DOKUMENTY: 
  Wniosek zawierający następujące dane: 
  · imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, Nr dowodu osobistego, PESEL posiadacza sprzętu, 
  · dane techniczne sprzętu pływającego umożliwiające jego identyfikację, a w szczególności jego rodzaj, szerokość i długość.

  ZAŁĄCZNIKI:

  1. Kopia potwierdzenia rejestracji w przypadku odkupienia zarejestrowanego pontonu lub łodzi

  2. Dowód osobisty (do wglądu)

  3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej lub jego uwierzytelniona kopia.

  4. Pełnomocnictwo o ile dotyczy

  WYSOKOŚĆ OPŁAT: 
  Opłatę skarbowa za wydanie zaświadczenia o rejestracji sprzętu pływającego w wysokości 17 zł (zgodnie z częścią II, pkt 21, kol. 3 załacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm./) należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Garwolin, w budynku przy ul. Staszica 15, I piętro, tel. 25 78 64 221 lub na konto Urzędu Miasta Garwolin: Bank Spółdzielczy O/Garwolin 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010.

  W przypadku złożenia pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł. Z opłaty zwolnione jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłat skarbowych. 

  JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
  Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Garwolinie mający siedzibę przy ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin, pokój nr 1, tel./fax (025) 68-43-010 w. 61. Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. 

  TERMIN ODPOWIEDZI: 
  Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. 

  TRYB ODWOŁAWCZY: 
  Nie przysługuje. 

  UWAGI: 
  Rejestracji sprzętu pływającego dokonuje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza tego sprzętu. 

 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  Wniosek o wpis do rejestru jest wolny od opłat.
  • 17 zł wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru sprzętu pływającego do połowu ryb.
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Brak

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  1. Niewykonanie obowiązku rejestracji sprzętu do pływania podlega karze grzywny oraz może rodzić dodatkowe kary określone w ustawie o rybactwie śródlądowym.
  2. Wraz z wnioskiem o rejestrację można złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o rejestracji.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 652 z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1458 z późn. zm.)
  5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  1. KLAUZULA INFORMACYJNA

   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że:

   1.        Administratorem Państwa danych jest Starosta Powiatu Garwolińskiego z siedzibą w Starostwie Powiatowym
   w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08 – 400 Garwolin, tel./ fax (0 – 25) 684 30 10.

   2.        Starosta Powiatu Garwolińskiego wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz realizacji swoich praw:

   ·         przez elektroniczną skrzynkę podawczą: /s1000fofnu

   ·         telefonicznie: (0 – 25) 684 25 21

   ·         e – mail: starostwo@garwolin-starostwo.pl

   ·         w siedzibie Administratora w pokoju nr 218

   ·         listownie: Starostwo Powiatowe w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08 – 400 Garwolin.

   3.         Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne
   do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne, ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, ustawy z dnia  3 lutego 1995r. o ochronie  gruntów rolnych i leśnych, ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze, ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie  śródlądowym, ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy  z  dnia  13   października  1995r.  -  Prawo  łowieckie, ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.  o odpadachwraz z przepisami wykonawczymi, a w pozostałym zakresie na podstawie zgody.

   4.        Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
   jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgodę.

   5.        Podanie danych osobowych w zakresie realizacji zadań ustawowych jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie dobrowolne.

   6.        Państwa dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa.

   7.         Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym organom administracji publicznej na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu rybactwa śródlądowego
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu rybactwa śródlądowego

  Kategorie życiowe

  1. Środowisko
  2. Woda
  3. Rekreacja
  4. Działalność gospodarcza

  Słowa kluczowe

  rejestracja, sprzęt pływający, połów ryb

  Miejsce składania dokumentów

  STAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE 
  Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, pokój nr 123 - 127
  tel. (025) 684 28 00 
  e-mail: wydz.rios@garwolin-starostwo.pl

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

visitstats.counter 1380164