]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy w Sierpcu

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy w Sierpcu

ul. Biskupa Floriana 4
09-200 Sierpc

http://www.gmina.sierpc.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Rozpatrywanie skarg obywateli

  • Ogólny opis
    Rozpatrywanie skarg obywateli
  • Opis skrócony
    1. Każdy obywatel ma także prawo do składania skarg dotyczących między innymi:
      • zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez organy lub ich pracowników;
      • naruszenia praworządności;
      • naruszenia interesów skarżących;
      • przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw;
      • nienależytego załatwienia wniosku lub niezałatwienia wniosku w terminie.
    2. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonym.
  • Wymagane dokumenty
    1. Wypełniony formularz wniosku.
  • Odbiorca usługi
    Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
  • Termin załatwienia sprawy:
    O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego na piśmie w ciągu miesiąca od złożenia skargi.
  • Informacja:
  • Dodatkowe informacje:

    Opłata

    Skargi i wnioski są wolne od opłat.

    Tryb odwoławczy

    Brak

    Skargi i wnioski

    Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe orany albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
    Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
    Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

    Informacje dodatkowe

    Podstawa prawna

    1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

    Ochrona danych osobowych

    Klasyfikacje usługi

    1. Usługi dla obywateli - Skargi i wnioski
    2. Usługi dla przedsiębiorców - Skargi i wnioski
    3. Usługi dla instytucji, urzędów - Skargi i wnioski

    Kategorie życiowe

    1. Skarga

    Słowa kluczowe

    skarga

    Miejsce składania dokumentów

    Sekretariat Urzędu, pokój nr 103

    Uwagi

    -

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 1439624