]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Radziejowice

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Radziejowice

ul. Kubickiego 10
96-325 Radziejowice

telefon: +48 (46) 857-71-71 +48 (46) 857-71-66 +48 (46) 854-30-31
fax: +48 (46) 857-71-20

http://bip.radziejowice.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Rozpatrywanie wniosków obywateli

 • Ogólny opis
  Rozpatrywanie wniosków obywateli
 • Opis skrócony
  1. Każdy obywatel ma prawo do składania wniosków dotyczących między innymi:
   • poprawy organizacji urzędu;
   • wzmocnienia praworządności;
   • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom;
   • ochrony własności;
   • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  2. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonym.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wypełniony formularz wniosku.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  O sposobie rozpatrzenia wniosku zawiadamia się wnioskodawcę na piśmie w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  Skargi i wnioski są wolne od opłat.

  Tryb odwoławczy

  Brak

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe orany albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

  Ochrona danych osobowych

  INFORMACJA
  DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  w Urzędzie Gminy Radziejowice

   

  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1
  i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie RODO, iż:

   

         I.          Administrator danych.

   

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Radziejowice będący kierownikiem  Urzędu Gminy Radziejowice z siedzibą władz przy ul. ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice, tel. +48 46 857-71-71, faks +48 46 857-71-20,

  e-mail: urzad@radziejowice.pl

       II.          Inspektor ochrony danych.

   

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

  1)   pod adresem poczty elektronicznej: iod@radziejowice.pl

  2)   pisemnie na adres siedziby Administratora.

   

      III.          Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

   

  1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Urzędowi Gminy Radziejowice określonych przepisami prawa,
   w szczególności w  art. 6 – 10d ustawy o samorządzie gminnym, w celu realizacji przysługujących gminieuprawnień, bądź spełnienia przez gminęobowiązków określonych tymi przepisami prawa albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
  2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
  3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

   

     IV.          Odbiorcy danych osobowych.

   

  Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych
  do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

   

       V.          Okres przechowywania danych osobowych.

   

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
  2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

   

   

      VI.          Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

   

  Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
  1)       dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2)       sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  3)       usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
  4)       ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
  5)       przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
  a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

   

    VII.          Prawo do cofnięcia zgody.

   

                      1.    Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia,
  do cofnięcia zgody.

                      2.    Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

   

  VIII.          Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

   

  Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

      IX.          Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

   

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
  1)      ustawowym,
  2)      umownym,
  3)      warunkiem zawarcia umowy,

        do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

  1. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
  2. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
  3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

   

       X.          Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

   

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz analogowy.  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Skargi i wnioski
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Skargi i wnioski
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Skargi i wnioski

  Kategorie życiowe

  1. Wniosek

  Słowa kluczowe

  Wniosek

  Miejsce składania dokumentów

  Urząd Gminy Radziejowice
  ul. Kubickiego 10
  96-325 Radziejowice

  Uwagi

  Brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 894881