]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy w Opinogórze Górnej

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy w Opinogórze Górnej

ul. Zygmunta Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna

telefon: 23 673 61 10; 23 671 70 24; 23 671 70 60; 23 671 70 85; 23 671 20 63;
fax: 23 673 61 10

http://ugportal.opinogoragorna.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, Rejestru Dowodów Osobistych na wniosek zainteresowanej osoby

 • Ogólny opis
  Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, Rejestru Dowodów Osobistych na wniosek zainteresowanej osoby
 • Opis skrócony
  1. Organy prowadzące rejestr mieszkańców, rejestr zamieszkania cudzoziemców, Rejestr Dowodów Osobistych, na wniosek zainteresowanej osoby, złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, są zobowiązane wydać zaświadczenie zawierające pełny odpis przetworzonych danych dotyczących tej osoby. Zaświadczenie jest przekazywane w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi.
  2. Zaświadczenie może mieć formę wydruku z aktualnego programu informatycznego.
  3. Dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:
   • organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;
   • Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych i strażom gminnym (miejskim);
   • organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego;
   • państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz innym pod-miotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
   • Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi – w zakresie danych osób poszukiwanych.
  4. Dane są udostępniane:
   • osobom i jednostkom organizacyjnym – jeżeli wykażą w tym interes prawny;
   • jednostkom organizacyjnym – jeżeli po ich wykorzystaniu w celach badawczych, statystycznych lub badania opinii publicznej dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą;
   • innym osobom i podmiotom – jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek od osoby posiadającej interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów.
  2. Dokument stwierdzający tożsamość.
  3. Kserokopia dokumentu świadczącego o interesie prawnym (oryginał do wglądu).
  4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  Termin załatwienia sprawy wynosi do 7 dni od daty wpływu wniosku.
  Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • 17 zł opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.
  • 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa do wystąpienia o zaświadczenie w imieniu podmiotu, który wnioskuje o wydanie zaświadczenia.

  Informacje o płatnościach

  Numer rachunku bankowego
  65822910150020035820000110
  Nazwa odbiorcy rachunku bankowego
  Urząd Gminy w Opinogórze Górnej
  Kwota
  17,00 zł
  Tytuł wpłaty
  Opłata za wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o aktualnym numerze ewidencyjnym PESEL
  Opis kwoty
  Opłata za wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o aktualnym numerze ewidencyjnym PESEL

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Wnioskodawca w sprawie wydania zaświadczenia zgłasza się osobiście lub poprzez pełnomocnika.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r., poz. 388 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA INTERESANTÓW URZĘDU GMINY W OPINOGÓRA GÓRNEJ

  25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 2016.05.04) tzw. RODO.

  Zgodnie z art. 13 ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujmy:

   

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Opinogórze Górnej, w związku z wykonywaniem zadań publicznych, jest Wójt Gminy Opinogóra Górna adres siedziby: Urząd Gminy w Opinogórze Górnej ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406    Opinogóra Górna;
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy : iod@opinogoragorna.pl;
  3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
  4. dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
  5. klienci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.;
  6. jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  8. w większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Sprawy obywatelskie - Dowody osobiste
  2. Usługi dla instytucji, urzędów - Sprawy obywatelskie - Dowody osobiste

  Kategorie życiowe

  1. Dowód osobisty
  2. Meldunek

  Słowa kluczowe

  zaświadczenie

  Miejsce składania dokumentów

  Urząd Gminy w Opinogórze Górnej
  ul. Zygmunta Krasińskiego 4
  06-406 Opinogóra Górna
  Sekretariat, pokój 18, I piętro

  Uwagi

  Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o aktualnym numerze ewidencyjnym PESEL

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 1380164