]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Repki

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Repki

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wymeldowanie

Ogólny opis

Wymeldowanie

Opis skrócony

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 6 miesięcy jest zobowiązana wymeldować się w organie gminy dotychczasowego pobytu składając wniosek w formie papierowej lub w drodze elektronicznej, bądź też poprzez zameldowanie sięw nowym miejscu pobytu.

Wymagane dokumenty

  1. Wypełniony formularz meldunkowy.
  2. Dowód osobisty albo w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (dla osoby niepełnoletniej nieposiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość należy przedłożyć skrócony odpis aktu urodzenia). Dla cudzoziemca: paszport lub karta pobytu, a w przypadku obywatela Państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA oraz Szwajcarii inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.
  3. W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania i dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Odbiorca usługi

Obywatel

Termin załatwienia sprawy

Wymeldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

  • Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.
  • 17 zł opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa.

Tryb odwoławczy

Brak

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Informacje dodatkowe

W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 6 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad 6 miesięcy) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 6 miesięcy).

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r., poz. 388 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych

Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Sprawy obywatelskie - Meldunki

Kategorie życiowe

  1. Meldunek

Słowa kluczowe

wymeldowanie, pobyt stały, pobyt czasowy, ponad 6 miesięcy

Miejsce składania dokumentów

URZĄD GMINY REPKI

ul. Parkowa 7

08-307 Repki

Uwagi

Brak

Zrealizuj usługę przez Internet

visitstats.counter 1084622