]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim

ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

telefon: 22 733 72 00
fax: 22 733 72 01

http://www.pwz.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Zawiadomienie o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego

 • Ogólny opis
  Zawiadomienie o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego
 • Opis skrócony
  1. Stowarzyszenie zwykłe stanowi uproszczoną formę stowarzyszenia i od 20 maja 2016 r. można je będzie zarejestrować w Starostwie Powiatowym. Najważniejszą różnicą jest to, że stowarzyszenie zwykłe nie posiada osobowości prawnej, w związku z tym nie podlega rejestracji w sądzie.
  2. Utworzenie stowarzyszenia zwykłego następuje gdy:
  • co najmniej trzy osoby (obywatele polscy posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz prawa publiczne, którzy ukończyli 18 lat) pragną założyć stowarzyszenie zwykłe;
  • uchwalają regulamin działalności (w formie pisemnej) stowarzyszenia.
  3. Uchwalając regulamin należy wziąć pod uwagę, że stowarzyszenie zwykłe:
  • posiada określony cel lub cele;
  • określa środki działania, które mogą być finansowane wyłącznie ze składek członkowskich. • Wymagane dokumenty
  1. Zawiadomienie o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego, określające nazwę i adres siedziby stowarzyszenia.
  2. Lista co najmniej trzech założycieli zawierającą imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia oraz własnoręczne podpisy, bądź oświadczenia założycieli o: posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz nie pozbawieniu praw publicznych.
  3. Protokół z zebrania założycielskiego zawierający uchwały: o założeniu stowarzyszenia, o wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie albo o wyborze Zarządu, o uchwaleniu regulaminu stowarzyszenia. o wyborze organu kontrolnego (jeśli powołano).
  4. Regulamin stowarzyszenia określający jego nazwę, cel, teren i środki działania, siedzibę oraz przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie albo wybór Zarządu.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel
 • Termin załatwienia sprawy:
  Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia uzyskania informacji o założeniu stowarzyszenia zwykłego nie zakazano jego działalności, może ono rozpocząć funkcjonowanie.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  Postępowanie wolne od opłat.

  Tryb odwoławczy

  Brak

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Ponieważ stowarzyszenie zwykłe nie ma osobowości prawnej, to nie może:
  • prowadzić działalności gospodarczej;
  • powoływać oddziałów terenowych;
  • łączyć się w związku stowarzyszeń;
  • zrzeszać osób prawnych;
  • przyjmować darowizn spadków i zapisów, oraz korzystać z ofiarności publicznej.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Sprawy obywatelskie - Stowarzyszenia

  Kategorie życiowe

  1. Stowarzyszenia

  Słowa kluczowe

  stowarzyszenie

  Miejsce składania dokumentów

  Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Kancelaria Ogólna w godzinach pracy urzędu

  Uwagi

  Brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 994292