]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Teresin

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Teresin

ul. Zielona 20
96-515 Teresin

telefon: 46 861 38 15 46 861 38 16 46 861 38 17
fax: 46 864 25 32

http://www.teresin.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wpisanie do rejestru wyborców

 • Ogólny opis
  Wpisanie do rejestru wyborców
 • Opis skrócony
  Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców składają osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy nie posiadające zameldowania na pobyt stały, osoby nigdzie nie zamieszkałe przebywające na obszarze gminy, osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy pod innym adresem niż adres ich stałego zameldowania, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej nie będący obywatelami polskimi, stale zamieszkujący na terenie gminy.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
  2. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
  3. Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje imiona, nazwisko, obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  4. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  Termin załatwienia sprawy wynosi do 3 dni od daty wpływu wniosku.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców jest wolny od opłat.

  Tryb odwoławczy

  Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Dopisanie do rejestru wyborców dotyczy tylko osób na stałe zamieszkałych na terenie gminy, którzy nie są zameldowani na pobyt stały. Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców można wydać w sytuacji, kiedy zostanie udowodnione , że dana osoba na stałe zamieszkuje po określonym adresem. To do wnioskodawcy należy udokumentowanie tego faktu poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających stały pobyt po wskazanym adresem tj. dokumentu najmu lub własności itd., a także oświadczeń o stałym zamieszkaniu przez osoby wspólnie zamieszkujące w tym lokalu lub sąsiadów.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 158, poz. 941 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Sprawy obywatelskie - Wybory

  Kategorie życiowe

  1. Wybory

  Słowa kluczowe

  wpis, rejestr wyborców

  Miejsce składania dokumentów

  • Ogólny opis
   Dopisanie do spisu wyborców.
  • Opis skrócony
   1. Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów jest dopisywany do spisu wyborców, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów.
   2. Prawo dopisania się do spisu nie przysługuje w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.
   3. W wyborach uzupełniających do Senatu dopisanie do spisu wyborców ma zastosowanie tylko do wyborców stale zamieszkałych na obszarze okręgu wyborczego, w którym przeprowadza się wybory uzupełniające.
   4. Z wnioskiem może wystąpić także wyborca nigdzie niezamieszkały (bez stałego zameldowania), przebywający na terenie gminy.
   5. Urząd gminy miejsca stałego zameldowania – na podstawie otrzymanego zawiadomienia o dopisaniu do spisu wyborców – skreśli wyborcę ze sporządzonego przez siebie spisu wyborców.
  • Wymagane dokumenty
   1. Wniosek wyborcy o dopisanie do spisu.
   2. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
  • Odbiorca usługi
   Obywatel
  • Termin załatwienia sprawy:
   Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

  Uwagi

  Więcej informacji można uzyskać na:
  http://www.bip.teresin.pl

  email: sprawy.obyw@teresin.pl

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 1380125