]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski w Halinowie

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski w Halinowie

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Ogólny opis

Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Opis skrócony

 1. Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone jedynie stowarzyszeniom i organizacjom, posiadającym osobowość prawną lub komitetom, organizowanym dla przeprowadzenia określonego celu.
 2. Cel zbiórki winien być zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji, bądź aktem organizacyjnym komitetu.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej, zawierający plan przeprowadzenia zbiórki, który powinien określać:
  • cel, na który mają być przeznaczone ofiary ze zbiórki publicznej;
  • formy przeprowadzenia zbiórki publicznej;
  • termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki publicznej;
  • obszar, na którym zbiórka publiczna ma być prowadzona;
  • sposób informowania o prowadzonej zbiórce publicznej;
  • przewidywaną liczbę osób, które wezmą udział w zbiórce publicznej;
  • przewidywane koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej, w tym rodzaj i wysokość poszczególnych wydatków;
  • imię i nazwisko oraz telefon osoby wyznaczonej do roboczych kontaktów ze strony organizatora zbiórki publicznej.
 2. Statut organizacji (oryginał do wglądu).
 3. Akt organizacyjny komitetu (oryginał), jeżeli zbiórkę ma przeprowadzić komitet w tym celu utworzony.
 4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Odbiorca usługi

Instytucje

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

 • 82,00 zł opłata skarbowa za wydania decyzji.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Informacje dodatkowe

Z opłaty skarbowej zwolnione są organizacje pożytku publicznego, jeżeli występują z wnioskiem o wydanie pozwolenia - wyłącznie w związku z prowadzoną nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783)
 3. Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 1933 r. Nr 22, poz. 162 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla instytucji, urzędów - Sprawy obywatelskie - Zbiórki publiczne

Kategorie życiowe

 1. Zbiórki publiczne

Słowa kluczowe

pozwolenie, zbiórka publiczna

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski w Halinowie
05 - 074 Halinów
ul. Spółdzielcza 1

Uwagi

brak

Zrealizuj usługę przez Internet

visitstats.counter 1530355