]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Kampinos

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Kampinos

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Ogólny opis

Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Opis skrócony

 1. Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone jedynie stowarzyszeniom i organizacjom, posiadającym osobowość prawną lub komitetom, organizowanym dla przeprowadzenia określonego celu.
 2. Cel zbiórki winien być zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji, bądź aktem organizacyjnym komitetu.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej, zawierający plan przeprowadzenia zbiórki, który powinien określać:
  • cel, na który mają być przeznaczone ofiary ze zbiórki publicznej;
  • formy przeprowadzenia zbiórki publicznej;
  • termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki publicznej;
  • obszar, na którym zbiórka publiczna ma być prowadzona;
  • sposób informowania o prowadzonej zbiórce publicznej;
  • przewidywaną liczbę osób, które wezmą udział w zbiórce publicznej;
  • przewidywane koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej, w tym rodzaj i wysokość poszczególnych wydatków;
  • imię i nazwisko oraz telefon osoby wyznaczonej do roboczych kontaktów ze strony organizatora zbiórki publicznej.
 2. Statut organizacji (oryginał do wglądu).
 3. Akt organizacyjny komitetu (oryginał), jeżeli zbiórkę ma przeprowadzić komitet w tym celu utworzony.
 4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Odbiorca usługi

Instytucje

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Informacja

brak

Dodatkowe informacje

Opłata

 • 82,00 zł opłata skarbowa za wydania decyzji.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Informacje dodatkowe

Z opłaty skarbowej zwolnione są organizacje pożytku publicznego, jeżeli występują z wnioskiem o wydanie pozwolenia - wyłącznie w związku z prowadzoną nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783)
 3. Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 1933 r. Nr 22, poz. 162 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla instytucji, urzędów - Sprawy obywatelskie - Zbiórki publiczne

Kategorie życiowe

 1. Zbiórki publiczne

Słowa kluczowe

pozwolenie, zbiórka publiczna

Miejsce składania dokumentów

Urząd Gminy Kampinos
ul. Niepokalanowska 3
05-085 Kampinos
pok. nr 6

Godziny pracy:
pn. 7:30 – 18:00, wt. – czw. 7:30 – 15:30, pt. 7:30 – 14:30

Tel. 22 725 00 40 wew. 219

Uwagi

brak

Zrealizuj usługę przez Internet

visitstats.counter 1514974