]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Krzynowłoga Mała

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Krzynowłoga Mała

ul. Kościelna 3
06-316 Krzynowłoga Mała

telefon: 29 751 27 20 29 751 27 69
fax: 29 751 27 25

http://www.krzynowlogamala.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 • Ogólny opis
  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 • Opis skrócony
  1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
  2. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wypełniony formularz wniosku.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
  W sprawach skomplikowanych termin ten może być wydłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • Informacja publiczna udostępniana jest bezpłatnie.
  • W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

  Tryb odwoławczy

  W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji odwołanie składa się do właściwego terytorialnie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Udostępnianie informacji publicznej
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Udostępnianie informacji publicznej
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Udostępnianie informacji publicznej

  Kategorie życiowe

  1. Informacja publiczna

  Słowa kluczowe

  udostępnienie, informacja publiczna

  Miejsce składania dokumentów

  Urząd Gminy Krzynowłoga Mała
  ul. Kościelna 3
  06-316 Krzynowłoga Mała

  Uwagi

  Klauzula informacyjna:
  Uprzejmie informuję, że:

  1. administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Krzynowłoga Mała, dane kontaktowe: Urząd Gminy Krzynowłoga Mała, ul. Kościelna 3, 06-316 Krzynowłoga Mała, tel. (29) 7512720, email: gmina@krzynowlogamal.pl ePUAP: /8hy038qtcv/skrytka,
  2. od 25 maja 2018 r. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to: 500383500 ; e-mail: ido@idoconsulting.pl
   Pani/Pana dane osobowe:
  1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) w celu realizacji zapisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz.1764 z późn. zm.).
  2. nie będą udostępniane innym odbiorcom;
  3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
  4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej,
   Przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
  5. dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania;
  6. wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w RODO
  W przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i będzie Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania. Niepodanie danych skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 1325752