]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Sadowne

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Sadowne

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Ogólny opis

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Opis skrócony

  1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
  2. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Wymagane dokumenty

  1. Wypełniony formularz wniosku.

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

Termin załatwienia sprawy

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
W sprawach skomplikowanych termin ten może być wydłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

  • Informacja publiczna udostępniana jest bezpłatnie.
  • W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Informacje o płatnościach

Nazwa odbiorcy rachunku bankowego:
Urząd Gminy Sadowne, ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne
Tytuł wpłaty:
za sporządzenie kserokopi/wydruku dokumentów dotyczących udostępnienia informacji publicznej.
Opis kwoty:
Podana jest w uwagach

Tryb odwoławczy

W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji odwołanie składa się do właściwego terytorialnie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych

Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Udostępnianie informacji publicznej
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Udostępnianie informacji publicznej
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Udostępnianie informacji publicznej

Kategorie życiowe

  1. Informacja publiczna

Słowa kluczowe

udostępnienie, informacja publiczna

Miejsce składania dokumentów

Urząd Gminy Sadowne
ul. Kościuszki 3
07-140 Sadowne

Uwagi

opłata za sporządzenie kserokopii dokumentów lub danych w formacie:
a)  210mm x 297mm (A4)  w wysokości 0,30 zł za stronę kopii czarno-białej,
b)  297mm x 420mm (A3)  w wysokości 0,60 zł za stronę kopii czarno-białej,
c)  210mm x 297mm (A4)  w wysokości 1,50 zł za stronę kopii kolorowej,
d)  297mm x 420mm (A3)  w wysokości 2,50zł za stronę kopii kolorowej.
opłata za sporządzenie wydruku dokumentów lub danych:
a)  210mm x 297mm (A4)  w wysokości 0,30 zł za stronę wydruku czarno-białego,
b)  297mm x 420mm (A3)  w  wysokości 0,60 zł za stronę wydruku czarno-białego,
c)  210mm x 297mm (A4)  w wysokości 1,50 zł za stronę wydruku kolorowego,
d)  297mm x 420mm (A3)  w wysokości 2,50 zł za stronę wydruku kolorowego.
opłata za informacje na nośnikach elektronicznych:
a)  płyta CD/DVD – 5,00 zł,
b)  dyskietka – 3,00 zł.

Zrealizuj usługę przez Internet

visitstats.counter 978841