]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim

ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

telefon: 22 733 72 00
fax: 22 733 72 01

http://www.pwz.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Odstępstwo od warunków technicznych

 • Ogólny opis
  Odstępstwo od warunków technicznych
 • Opis skrócony
  1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
  2. Odstępstwo to nie może jednak powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego – ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych.
  3. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, w drodze postanowienia, udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o wydanie zgody na odstępstwo.
  2. Wypis i wyrys z miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania lub ostateczna decyzja o warunkach zabudowy.
  3. Charakterystyka obiektu oraz w miarę potrzeby projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie również projekt zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy.
  4. Propozycje rozwiązań zamiennych.
  5. Pozytywna opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarze objętych ochroną konserwatorską.
  6. W zależności od potrzeb pozytywna opinia innych zainteresowanych organów.
  7. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  Postanowienie w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo techniczne powinno być wydane w ciągu miesiąca od udzielenia upoważnienia przez właściwego ministra.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • Wniosek o wydanie zgody na odstępstwo jest wolny od opłat.
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Brak

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Wniosek do ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo techniczne właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1527 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  https://bip.pwz.pl/683,ochrona-danych-osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Architektura i planowanie przestrzenne - Budownictwo
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Architektura i planowanie przestrzenne - Budownictwo
  3. Usługi dla instytucji, urzędów - Architektura i planowanie przestrzenne - Budownictwo

  Kategorie życiowe

  1. Inwestycja
  2. Budowa
  3. Nieruchomość
  4. Remont
  5. Odstępstwo

  Słowa kluczowe

  zgoda, odstępstwo, budowa, warunków technicznych

  Miejsce składania dokumentów

  Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
  Wydział Architektury i Budownictwa
  Wnioski należy składać w Biurze Podawczym Wydziału Architektury i Budownictwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego – (hol wejściowy urzędu)

  Uwagi

  Właściwy organ , po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno- budowlane, w drodze postanowienia, udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo (art. 9 ust 2 Prawa budowlanego).

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 994292