]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Dębe Wielkie

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Dębe Wielkie

ul. Strażacka 3
05-311 Dębe Wielkie

telefon: 25 756-47-00
fax: 25 756-47-34

http://www.debewielkie.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wniosek o wpis do CEIDG

 • Ogólny opis
  Wniosek o wpis do CEIDG
 • Opis skrócony
  1. W celu rozpoczęcia działalności gospodarczej osoba fizyczna zobowiązana jest złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
  2. Od 1 lipca 2011 roku w związku z powstaniem CEIDG osoba fizyczna ma możliwość złożenia wniosku poprzez jeden z wybranych sposobów:
   • wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie;
   • wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do urzędu;
   • złożenie wniosku papierowego w urzędzie (urząd przekształca wniosek pisemny we wniosek elektroniczny);
   • przesłanie wniosku listem poleconym do wybranego urzędu (podpis we wniosku musi być notarialnie potwierdzony).
  3. Wniosek o wpis do CEIDG stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.
  4. Podmiot może podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożenia wniosku o wpis.
  5. Jeśli działalność ma być podjęta w terminie późniejszym niż dzień złożenia wniosku podmiot składający wniosek jest zobowiązany do określenia tego terminu we wniosku.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wypełniony formularz wniosku.
  2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (w przypadku osobistego składania wniosku tylko do wglądu)
  3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca
 • Termin załatwienia sprawy:
  Wpis dokonywany jest z chwilą umieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • Wniosek o wpis do CEIDG jest wolny od opłat.
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Brak

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  1. Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to: 
   • gdy został złożony on-line – system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku;
   • gdy został złożony w urzędzie gminy – organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.
  2. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.
  3. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie.
  4. Nie ma obowiązku przedkładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji, gdy odpowiednie numery znalazły się we wniosku, w innych przypadkach zamieniono zaświadczenie na oświadczenie.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Działalność gospodarcza - Ewidencja działalności gospodarczej
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Działalność gospodarcza - Ewidencja działalności gospodarczej

  Kategorie życiowe

  1. Działalność gospodarcza
  2. Firma
  3. Rejestracja

  Słowa kluczowe

  wpis, działalność gospodarcza

  Miejsce składania dokumentów

  Urząd GminyDębe Wielkie
  ul. Strażacka 3
  05-311 Dębe Wielkie

  Uwagi

  Brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 1385718