]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miejski Kałuszyn

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miejski Kałuszyn

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wniosek o wpis do CEIDG

Ogólny opis

Wniosek o wpis do CEIDG

Opis skrócony

 1. W celu rozpoczęcia działalności gospodarczej osoba fizyczna zobowiązana jest złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 2. Od 1 lipca 2011 roku w związku z powstaniem CEIDG osoba fizyczna ma możliwość złożenia wniosku poprzez jeden z wybranych sposobów:
  • wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie;
  • wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do urzędu;
  • złożenie wniosku papierowego w urzędzie (urząd przekształca wniosek pisemny we wniosek elektroniczny);
  • przesłanie wniosku listem poleconym do wybranego urzędu (podpis we wniosku musi być notarialnie potwierdzony).
 3. Wniosek o wpis do CEIDG stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.
 4. Podmiot może podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożenia wniosku o wpis.
 5. Jeśli działalność ma być podjęta w terminie późniejszym niż dzień złożenia wniosku podmiot składający wniosek jest zobowiązany do określenia tego terminu we wniosku.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (w przypadku osobistego składania wniosku tylko do wglądu)
 3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca

Termin załatwienia sprawy

Wpis dokonywany jest z chwilą umieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

 • Wniosek o wpis do CEIDG jest wolny od opłat.
 • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Tryb odwoławczy

Brak

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Informacje dodatkowe

 1. Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to: 
  • gdy został złożony on-line – system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku;
  • gdy został złożony w urzędzie gminy – organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.
 2. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.
 3. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie.
 4. Nie ma obowiązku przedkładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji, gdy odpowiednie numery znalazły się we wniosku, w innych przypadkach zamieniono zaświadczenie na oświadczenie.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla obywateli - Działalność gospodarcza - Ewidencja działalności gospodarczej
 2. Usługi dla przedsiębiorców - Działalność gospodarcza - Ewidencja działalności gospodarczej

Kategorie życiowe

 1. Działalność gospodarcza
 2. Firma
 3. Rejestracja

Słowa kluczowe

wpis, działalność gospodarcza

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miejski
ul. Pocztowa 1
05-310 Kałuszyn

Uwagi

brak

Zrealizuj usługę przez Internet

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie

visitstats.counter 752522