]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

ul. 17 Stycznia 7
06-400 Ciechanów

telefon: Kancelaria ogólna: 23 672 54 15 Sekretariat Starosty: 23 672 34 85
fax: 23 672 29 45

http://www.ciechanow.powiat.pl, http://www.stciechanow.bip.org.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

 • Ogólny opis
  Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
 • Opis skrócony
  1. Krajowy transport drogowy osób na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej można wykonywać tylko na podstawie otrzymanej licencji.
  2. Licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wypełniony formularz wniosku.
  2. Kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie w krajowym lub w międzynarodowym transporcie osób.
  3. Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji.
  4. Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
  5. Wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazdy do ruchu.
  6. Oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców spełniających wymagania określone w ustawie o transporcie drogowym oraz ustawie Prawo o ruchu drogowym.
  7. Oświadczenie lub zaświadczenie potwierdzające posiadanie siedziby przedsiębiorcy oraz bazy eksploatacyjnej.
  8. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
  9. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca
 • Termin załatwienia sprawy:
  Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
  W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  Opłata za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób uzależniona jest od okresu ważności licencji i wynosi:
  • 700 zł w przypadku licencji udzielanej na okres od 2 do 15 lat;
  • 800 zł w przypadku licencji udzielanej na okres powyżej 15 do 30 lat;
  • 900 zł w przypadku licencji udzielanej na okres powyżej 30 do 50 lat.
  W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego pobiera się jedną opłatę, odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10% tej opłaty za każdy pojazd. W ww. przypadku dla każdego zgłoszonego pojazdu wydaje się wypisy z licencji, za które pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  1. Licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić z niej wynikających praw na osobę trzecią, za wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
  2. Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku o udzielenie licencji, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.)
  4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 713)
  5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916)

  Ochrona danych osobowych

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Działalność gospodarcza - Transport drogowy
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Działalność gospodarcza - Transport drogowy

  Kategorie życiowe

  1. Transport drogowy
  2. Działalność gospodarcza
  3. Firma
  4. Usługi
  5. Komunikacja

  Słowa kluczowe

  licencja, transport krajowy

  Miejsce składania dokumentów

  Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
  ul. 17 Stycznia 7
  06-400 Ciechanów
  Kancelaria, pok. 108, I piętro.

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 1385718