]]>
close

Szukaj w:

Urząd Gminy Wolanów

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Gminy Wolanów

ul. Radomska 20
26-625 Wolanów

telefon: (+48) 486186051, 486186067, 486186015, 486186020
fax: (+48) 486187941

http://www.wolanow.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności przewozu osób taksówką

 • Ogólny opis
  Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności przewozu osób taksówką
 • Opis skrócony
  O zawieszeniu wykonywania transportu drogowego (w całości bądź w części) na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy przewoźnik posiadający licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką jest zobowiązany w terminie 14 dni powiadomić organ, który udzielił licencji.
 • Wymagane dokumenty
  1. Pisemne zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności przewozu osób taksówką.
  2. W przypadku zawieszenia działalności w całości wszystkie wypisy z licencji.
  3. W przypadku częściowego zawieszenia działalności wypisy z licencji odpowiadające liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca
 • Termin załatwienia sprawy:
  Nie dotyczy
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania działalności przewozu osób taksówką jest wolne od opłat.

  Tryb odwoławczy

  Brak

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.)

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Działalność gospodarcza - Transport drogowy taksówką
  2. Usługi dla przedsiębiorców - Działalność gospodarcza - Transport drogowy taksówką

  Kategorie życiowe

  1. Działalność gospodarcza
  2. Usługi
  3. Firma
  4. Komunikacja
  5. Pojazd

  Słowa kluczowe

  zawiadomienie, zawieszenie,licencja, taksówka

  Miejsce składania dokumentów

  Urząd Gminy Wolanów
  ul. Radomska 20
  26-625 Wolanów

  poniedziałek-piątek 7:30 - 15:30

  Uwagi

  Brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 994292