]]>
close

Szukaj w:

Urząd Miasta Sierpc

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Urząd Miasta Sierpc

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Ogólny opis

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Opis skrócony

 1. O wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż alkoholu w czasie organizowanych imprez mogą ubiegać się : 
  • przedsiębiorca posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych;
  • jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
 2. Zezwolenie wydawane jest na okres do 2 dni.
 3. Możliwy jest jednoczesny wybór następujących rodzajów zezwoleń:
  • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;
  • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
  • powyżej 18% zawartości alkoholu.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Kopia stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z odpowiednim dowodem potwierdzającym wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 3. Zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych.
 4. Zgoda właściciela terenu na sprzedaż napojów alkoholowych.
 5. Plan sytuacyjny terenu przedstawiający lokalizację punktu sprzedaży w terenie, granice punktu sprzedaży oraz w przypadku punktów posiadających ogólnodostępne wejście precyzyjne zaznaczenie tego wejścia.
 6. Dowód wniesienia opłaty.
 7. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Odbiorca usługi

Przedsiębiorca

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Informacja

Dodatkowe informacje

Opłata

Opłata w wysokości:
 • 43,75 zł za wydanie zezwolenia na  sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz na piwo;
 • 43,75 zł za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 • 175 zł za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu;
 • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który je wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Informacje dodatkowe

Sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie otrzymanego zezwolenia nie może być prowadzona w miejscu innym niż wskazane we wniosku.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278 z późn. zm.)

Ochrona danych osobowych

Klasyfikacje usługi

 1. Usługi dla przedsiębiorców - Działalność gospodarcza - Zezwolenia na alkohol

Kategorie życiowe

 1. Alkohol
 2. Handel
 3. Działalność gospodarcza
 4. Sprzedaż

Słowa kluczowe

zezwolenie, sprzedaż,alkohol

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

Uwagi

  

Zrealizuj usługę przez Internet

visitstats.counter 755418