]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

pl. Gen. J. Bema 5
07-410 Ostrołęka

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu

  • Ogólny opis
    Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu
  • Opis skrócony
    W wypadku dobiegania końca zawartej umowy dzierżawy lub upłynięcia terminu jej obowiązywania wydzierżawiający grunty (nieruchomości) może wystąpić o zawarcie z nim kolejnej umowy o dzierżawę na dalszy czas oznaczony, w szczególności o zawarcie aneksu do obowiązującej umowy dzierżawy o jej przedłużeniu na dalszy czas oznaczony
  • Wymagane dokumenty
    1. Wniosek o  przedłużenie umowy dzierżawy powinien zawierać opis nieruchomości, której dotyczy oraz wskazywać dane dotyczące dotychczasowej umowy.
    2. W przypadku spółki cywilnej do wniosku należy dołączyć kserokopię umowy.
    3. W przypadku Partii politycznej do wniosku należy dołączyć - kserokopię wyciągu z księgi ewidencji partii politycznych.
    4. W przypadku osób fizycznych do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej nie starszy niż 3 miesiące.
    5. W przypadku Kościołów i związków wyznaniowych do wniosku należy dołączyć - kserokopię dokumentu potwierdzającego osobowość prawną.
  • Odbiorca usługi
    Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja
  • Termin załatwienia sprawy:
    Sprawa załatwiana jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).
    W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
  • Informacja:
  • Dodatkowe informacje:

    Opłata

    Wniosek jest wolny od opłat.

    Tryb odwoławczy

    Brak

    Skargi i wnioski

    Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
    Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
    Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

    Informacje dodatkowe

    Podstawa prawna

    1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)
    2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.)

    Ochrona danych osobowych

    Klasyfikacje usługi

    1. Usługi dla obywateli - Gospodarka nieruchomościami
    2. Usługi dla przedsiębiorców - Gospodarka nieruchomościami
    3. Usługi dla instytucji, urzędów - Gospodarka nieruchomościami

    Kategorie życiowe

    1. Dzierżawa
    2. Grunty
    3. Działalność gospodarcza

    Słowa kluczowe

    dzierżawa, nieruchomości

    Miejsce składania dokumentów

    STAROSTWO POWIATOWE W OSTROŁĘCE
    Wydział Geodezji Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami
    ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15, 07-410 Ostrołęka

    geodezja@powiatostrolecki.pl

    Uwagi

    Brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 170141