]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim

ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

telefon: 22 733 72 00
fax: 22 733 72 01

http://www.pwz.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wniosek o ustanowienie trwałego zarządu dla jednostki organizacyjnej

 • Ogólny opis
  Wniosek o ustanowienie trwałego zarządu dla jednostki organizacyjnej
 • Opis skrócony
  1. Trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej ustanawia w drodze decyzji właściwy organ.
  2. Trwały zarząd ustalany jest na czas oznaczony, bądź nieoznaczony.
  3. Trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną.
  4. Jednostka organizacyjna ma prawo do korzystania z nieruchomości w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu jej działania.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o ustanowienie trwałego zarządu z określeniem celu na jaki ma być wykorzystywana.
  2. Dokumenty określające status prawny jednostki organizacyjnej ( np. statut, akt założycielski).
  3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości, a w przypadku braku planu opinia odnośnie przeznaczenia nieruchomości oraz możliwości oddania w trwały zarząd na wnioskowany cel i okres, wraz z informacją czy nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków.
  4. Wyrys z mapy ewidencyjnej gruntów (oryginał).
  5. Odpis z księgi wieczystej (oryginał).
  6. Wykaz naniesień znajdujących się na gruncie wraz z informacją dotyczącą budynków i znajdujących się w nich lokali mieszkalnych / użytkowych (kubatura, powierzchnia zabudowy, powierzchnia użytkowa, liczba kondygnacji naziemnych i podziemnych budynków, liczba i powierzchnia użytkowa lokali), sposobem ich wykorzystania oraz z informacją przez kogo są zajmowane.
  7. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Instytucja
 • Termin załatwienia sprawy:
  Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).

  W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 • Informacja:
 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • Wniosek o ustanowienie trwałego zarządu jest wolny od opłat.
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla przedsiębiorców - Gospodarka nieruchomościami - Użytkowanie wieczyste i trwały zarząd
  2. Usługi dla instytucji, urzędów - Gospodarka nieruchomościami - Użytkowanie wieczyste i trwały zarząd

  Kategorie życiowe

  1. Nieruchomość
  2. Działalność
  3. Grunt
  4. Budynek

  Słowa kluczowe

  oddanie, nieruchomość, trwały zarząd

  Miejsce składania dokumentów

  Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
  Wydział Gospodarki Mieniem
  ul. Poznańska 129/133
  05-850 Ożarów Mazowiecki
  Obsługa Interesanta wejście A (parter)
  Telefon/fax 22 733 73 83

  Uwagi

  Zgodnie z art. 76a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.), kopie dokumentów załączone do wniosku powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Zrealizuj usługę przez Internet:

visitstats.counter 1380164