]]>
close

Szukaj w:

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

Wybierz formularz z listy formularzy na dole strony.

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

ul. Mazowiecka 26
08-400 Garwolin

telefon: +48 25 684 30 10
fax: +48 25 684 30 10

http://www.garwolin-starostwo.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY USŁUGI

Wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

 • Ogólny opis
  Wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców
 • Opis skrócony
  Hodowla lub utrzymywanie psów rasowych - rasy chart lub ich mieszańców podlega regulacji prawnej - wymaga uzyskania zezwolenia starosty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia ich hodowli lub utrzymywania. Zezwolenie wydawane jest na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa. Niezależnie od powyższego zezwolenia hodowla lub utrzymywanie psów rasowych wymaga spełniania odpowiednich warunków dla życia tych zwierząt.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wraz z ewentualnymi załącznikami:
   - oświadczenia o niewykorzystywaniu psa/psów do celów łowieckich,
   - dokumenty dotyczące pochodzenia psa (rodowód),
   - dokumenty dotyczące stanu zdrowia psa - szczepienia,
   - dowód uiszczenia opłaty od wniosku.
  2. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Odbiorca usługi
  Obywatel, Przedsiębiorca
 • Termin załatwienia sprawy:
  Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu). W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 • Informacja:

  PODSTAWA PRAWNA: 
  Art. 10 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005r., Nr 127, poz. 1066 z późn. zm.). 

  WYMAGANE DOKUMENTY: 
  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymanie charta rasowego lub jego mieszańca. 
  2. Dokument potwierdzający pochodzenie psa, jego rasę, wiek, płeć (rodowód, metryka), sposób oznakowania

  3. Informacje określającą miejsce i warunki utrzymania psa

  4. Numer rejestracyjny psa

  5. Dokument potwierdzający zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie

  WYSOKOŚĆ OPŁAT: 
  Opłata za wydanie zezwolenia wynosi 82 zł 
  Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Garwolin, w budynku przy ul. Staszica 15, I piętro, tel. 25 68 43 423 lub na konto Urzędu Miasta Garwolin: Bank Spółdzielczy O/Garwolin 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010. 

  JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
  Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Garwolinie, mający siedzibę przy ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin, pokój nr 1, tel./fax (25) 68-43-010 wew. 61 lub 68-43-748 Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. 

  TERMIN ODPOWIEDZI: 
  Zezwolenie wydawane jest w formie decyzji, w terminie 30 dni, a w sprawach skomplikowanych do 60 dni. 

  TRYB ODWOŁAWCZY: 
  Wnioskodawcy przysługuje wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Starosty Garwolińskiego w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

 • Dodatkowe informacje:

  Opłata

  • wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 82 złote;
  • 616 zł opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej;
  • 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  Tryb odwoławczy

  Od decyzji udzielającej zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców służy stronie odwołanie do właściwego miejscowo Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

  Skargi i wnioski

  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Organ właściwy dla załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

  Informacje dodatkowe

  Hodowla lub utrzymywanie psów rasowych wymaga spełniania odpowiednich warunków lokalowych i sanitarnych, które został określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców (Dz. U. Nr 135, poz. 909).

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r., poz. 2033)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.)
  4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców. (Dz. U. z 2010 r. Nr 135, poz. 909)

  Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem Państwa danych jest Starosta Powiatu Garwolińskiego.
   Adres: Starostwo Powiatowe w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08 – 400 Garwolin.
  2. Starosta Powiatu Garwolińskiego wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo kontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem poczty elektronicznej: starostwo@garwolin-starostwo.pl lub osobiście w siedzibie administratora p. nr 218 (II piętro).
  3. Państwa dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowlę lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców na podstawie art. 6 ust.1 lit. c)Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie.
  4. Państwa dane mogą być udostępnione innym uprawnionym organom administracji publicznej upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.
  6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  W przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obowiązkowe.

  Klasyfikacje usługi

  1. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska
  2. Usługi dla obywateli - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu gospodarki łowieckiej
  3. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska
  4. Usługi dla przedsiębiorców - Ochrona Środowiska - Zadania z zakresu gospodarki łowieckiej

  Kategorie życiowe

  1. Zwierzęta
  2. Hodowla
  3. Działalność gospodarcza
  4. Hodowla psów rasowych
  5. Utrzymanie psów rasowych

  Słowa kluczowe

  hodowla psów, utrzymywanie psów, psy rasowe, charty, ochrona środowiska

  Miejsce składania dokumentów

  STAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE 
  Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, pokój nr 123 - 127
  tel. (025) 684 28 00 
  e-mail: wydz.rios@garwolin-starostwo.pl

  Uwagi

  brak

Zrealizuj usługę przez Internet:

Dowiedz się, jak zrealizować usługę w urzędzie:

visitstats.counter 950186