]]>
close

Szukaj w:

Jednostki samorządowe

Ostrołęka Płock Siedlce Radom Ciechanów żuromiński mławski ostrołęcki ostrowski makowski sierpecki przasnyski ciechanowski pułtuski wyszkowski węgrowski sokołowski siedlecki łosicki płocki płoński gostyniński sochaczewski nowodworski legionowski wołomiński miński otwocki żyrardowski piaseczyński garwoliński grójecki kozienicki białobrzeski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński lipski m.st. Warszawa pruszkowski warszawski zachodni grodziski

Lubowidz

Nazwa jednostki: Gmina Wiejska Lubowidz

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Lubowidz, ul. Zielona 10, 09-304 Lubowidz

tel. (23) 658 20 78, (23) 658 20 17, fax (23) 658 20 20

e-mail: ugl@uglubowidz.pl

Strony www: www.uglubowidz.pl, www.bip.uglubowidz.pl

Powierzchnia: 191 km2

Liczba mieszkańców: 7 346 (stan na dzień 20.03.2013r.)

Położenie geograficzno-przyrodnicze: Gmina Lubowidz jest gminą wiejską położoną na północnym skraju woj. mazowieckiego, na pograniczu makroregionów Pojezierza Chełmińsko – Dobrzyńskiego i Niziny Północno Mławskiej, w dolinie rzeki Wkry. Na obszarze gminy funkcjonuje rozbudowany przestrzennie system obszarów chronionych. Całość obszarów prawnie chronionych na obszarze gminy wynosi 18681ha i stanowi 97,9% jej terenu.

Gospodarka, przemysł, rolnictwo, inwestycje: W 2011r. na terenie Gminy było 1587 indywidualnych gospodarstw rolnych. Na obszarze Gminy przeważają gospodarstwa małe i średnie do 10ha. W produkcji roślinnej przeważa uprawa zbóż, która zajmuje ponad 70% powierzchni zasiewów ( żyto i mieszanki zbożowe). W produkcji zwierzęcej przeważa chów bydła i trzody chlewnej. Prowadzona jest na terenie Gminy produkcja drobiarska. Kurniki zlokalizowane są we wsi: Zieluń, Łazy, Cieszki, Kipichy, Bądzyn i Lubowidz. Gmina Lubowidz na dzień 30.06.2011r.posiadała zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej 342 podmiotów gospodarczych. Brak jest rozwiniętego przemysłu na terenie Gminy. Gmina Lubowidz zaliczana jest do obszarów o mało korzystnych warunkach dla produkcji rolnej, pomimo to struktura użytkowania gruntów wskazuje na jej dominującą rolę. Wykorzystanie gruntów dla celów rolniczych jest bardzo zróżnicowane przestrzennie, w związku z rozmieszczeniem terenów leśnych i zadrzewionych. W strukturze gruntów dominują grunty orne 58,1%, a użytki zielone stanowią 13,6%. Gmina charakteryzuje się glebami słabszymi jakościowo. Grunty orne klasy V i VI zajmują ok. 87%, a klasy IV ok. 12%. Najważniejszymi inwestycjami zrealizowanymi w Gminie Lubowidz w latach 2005-2013 są: „Budowa oczyszczalni ścieków w Lubowidzu, modernizacja, rozbudowa stacji uzdatniania wody w Lubowidzu”, „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w m. Mleczówka”, „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sinogórze”. Oprócz w/w inwestycji Gmina Lubowidz zrealizowała jeszcze szereg innych inwestycji współfinansowanych ze środków UE, Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Historia, dziedzictwo i kultura: Do rozwoju osadnictwa na terenie Gminy Lubowidz przyczyniło się założenie około 1330 r. przez Krzyżaków miasta Lidzbark. Powstał wtedy szklak handlowy z Płocka do Prus przez Lidzbark. Największa dynamika rozwoju zauważalna jest w XVI wieku, ponieważ przeważała tu drobna własność szlachecka. W wyniku II rozbioru Polski rejon Lubowidza został włączony do Prus. Po Kongresie Wiedeńskim, obszar gminy Lubowidz wszedł w skład województwa płockiego, nastąpił czas stabilizacji i odnowy gospodarczej. W ciągu kolejnych lat wieś to rozwijała się i upadała. W styczniu 1915r. teren gminy zajęli Niemcy, w 1920r. przeszły tędy wojska radzieckie. Od 3 września 1939r. cały obszar gminy został zajęty przez Niemców, którzy włączyli go do Prus Wschodnich. W styczniu 1945r. wyzwolono nasze ziemie. Teren obecnej Gminy Lubowidz położony był na pograniczu kultur, plemion i organizacji państwowych. Istotne zmiany gospodarcze, przestrzenne i kulturowe zachodzące na tym terenie doprowadziły do zaniku kultury żydowskiej, rozparcelowano majątki, zniszczono dorobek kultury szlacheckiej i próbowano wprowadzić przemysł. Nowa zabudowa często swą skalą, bryłą i detalem wprowadza dysharmonię w tradycyjne, historyczne układy przestrzenne gminy. Na obszarze Gminy Lubowidz do rejestru zabytków wpisany jest tylko zespół sakralny w Lubowidzu. Od lat działa Gminna Biblioteka Publiczna w Lubowidzu oraz jej filie w Zieluniu i Syberii. Działają również świetlice wiejskie bądź remizy OSP w następujących miejscowościach: Bądzyn, Cieszki, Dziwy, Jasiony, Kozilas, Lubowidz, Mleczówka, Osówka, Płociczno, Rynowo, Sinogóra, Straszewy, Syberia, Wronka, Zieluń, Żelaźnia.

Kościół Parafialny w Lubowidzu Kościół Parafialny w Lubowidzu
Liczba wyświetleń: 86